Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 bestämd till den 9 juli 2020

Tidigare har styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (“Pharmacolog” eller “Bolaget”) meddelat beslutet att vederlagsfritt dela ut teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021.

Den 30 juni offentliggjordes genom ett pressmeddelande att Pharmacolog genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den riktade emissionen medför har styrelsen i Pharmacolog även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhölls i den riktade emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt tilldelas aktieägarna i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO1 har beslutats till den 9 juli 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 7 juli 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av är den 8 juli 2020.

För varje helt sjutal (7) aktier innehavda på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1. Maximalt kan 1 417 671 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras och levereras till befintliga aktieägare. 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 12 SEK och lägst kvotvärdet för Pharmacologs aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021.

Vid maximal tilldelning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Pharmacolog tillföras upp till cirka 33,8 MSEK, beroende på teckningskurs.

Upptagande av teckningsoptioner av serie TO1 till handel

Pharmacolog har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release