Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 1 oktober 2015 – 31 december 2015

 • Bolagets nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 758 (-443) Tkr
 • Resultat per aktie för kvartalet var efter utspädning -1,13 (-0,25) kr

Perioden 1 januari 2015 – 31 december 2015

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 382 (-986) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -3,04 (-0,58) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • En order från Mayoklinikerna i Rochester och Phoenix, USA, avseende klinisk test under tre månader av DrugLog® för att förhindra stölder av narkotikaklassade läkemedel
 • Ett samarbete med företaget PharMed i Monaco avseende försäljning av DrugLog® i delar av Västeuropa, främst Frankrike och England, etablerat
 • Ett Letter of Intent med företaget ECMES Ltd avseende marknadsföring av DrugLog® i Östeuropa och Ryssland undertecknat

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ett samarbete avseende utveckling och produktion av egna specialtillverkade plastkyvetter etablerat med det svenska bolaget Arta Plast AB
 • Bolaget har erhållit ett tillväxtlån på 2 000 Tkr från Almi Företagspartner
 • Ett avtal har ingåtts med Universitetssjukhuset i Marseille avseende klinisk utvärdering, under två månader från 15 februari 2016, av DrugLog® för beredningskontroll av toxiska och icke-toxiska läkemedel för cancerbehandling
 • En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har inlämnats till PRV

Kommentar från VD Hans Dahlin:

Verksamheten under slutet av förra året och inledningen av 2016 har fokuserats på att stödja testarbetet vid Mayoklinikerna i USA samt på att starta upp marknadsföring och försäljning av DrugLog® i Frankrike och England. Diskussioner med ett antal referenskliniker i de båda länderna har intensifierats, vilket bland annat lett till att Universitetssjukhuset i Marseille har ingått ett avtal gällande en klinisk utvärdering av möjligheten att med DrugLog® bygga upp en säkrare hantering och beredning av cancerläkemedel. Jag bedömer att det finns goda möjligheter att samarbetet övergår i ett kommersiellt avtal när provperioden är avslutad. Efter offentliggörandet av avtalet med sjukhuset i Marseille har ytterligare kliniker i Frankrike uttryckt intresse för DrugLog®, vilka nu bearbetas tillsammans med vår partner PharMed.

Under perioden har även kontakter med ett antal sjukhus i England etablerats. Vid ett av de större barnsjukhusen har ett stort intresse uttryckts över ett samarbetsprojekt med Pharmacolog kring att använda DrugLog® för att skapa bättre och säkrare rutiner vid cellgiftsbehandlingar av barn.

Testperioden vid Mayoklinikerna avslutades i januari 2016 och har därefter övergått i en fas där kunden utvärderar projektet. Jag hyser förhoppningar om att samarbetet ska fortsätta i enlighet med det avtal som ingåtts under perioden. En positiv effekt av vårt avtal med Mayoklinikerna är en påtaglig ökning av intresset från andra sjukhus i USA. Besök vid ett par av dessa sjukhus har genomförts och diskussioner pågår om nya möjliga installationer av DrugLog med samma uttalade syfte som vid Mayoklinikerna.

Pharmacologs aktivitet och synlighet i både tryckt och social media har skapat ett ökat intresse för DrugLog® inte minst inom den svenska sjukvården, vilket har bidragit till att bolaget nu för diskussioner med universitetssjukhus i Sverige om möjlig klinisk installation av DrugLog® och samarbete kring framtida tillämpning av DrugLog-teknologin inom cancervården.

För att förstärka kompetensen inom marknadsföring och affärsutveckling har ytterligare resurser knutits till bolaget under januari 2016. Syftet är att snabba på DrugLog®-systemets marknadsetablering och då med fokus på Europa.

Jag kan med tillfredställelse konstatera att vi under 2015 har uppnått många viktiga verksamhetsmål. Inte minst har vi lyckats med vår ambition att få Pharmacolog och DrugLog känt på den internationella marknaden. Detta har medfört att vi nu på ett mer effektivt sätt kan arbeta mot stora referenssjukhus i både USA och Europa för att skapa ytterligare framgångar under 2016.

Om Pharmacolog

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

BOLAGETS UTVECKLING

Fram till att Pharmacolog noterades på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla DrugLog®-teknologin till tekniska och kliniska prototyper som testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0, vilket utgjorde en av anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget för att stärka upp organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella marknaden,

Bolaget har under 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog®-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. Slutrapporten presenterades vid den årliga apotekarmässan i Frankrike under oktober 2015 av de tre involverade universiteten i Genève, Lausanne och Lille. Rapporten har utgjort en stark referens vid bolagets marknadsföring av DrugLog® under 2015. Pharmacolog har också under perioden ingått en avsiktsförklaring med företaget ECMES Ltd avseende marknadsföring av DrugLog® i Östeuropa och Ryssland.

Pharmacolog har inlett ett samarbete med det svenska bolaget Arta Plast AB avseende utveckling och tillverkning av unika engångsartiklar för kostnadseffektiv och säker tillämpning av DrugLog i olika kliniska användningar. Pharmacolog använder sig idag av öppna kyvetter (analysbehållare) som levereras av stora internationella bolag. Att kunna tillgodose behovet av slutna system i samband med provtagningar och mätningar vid beredning och behandling med toxiska läkemedel har dock varit en viktig del av den pågående förädlingen av DrugLog®.

I samband med noteringen av bolaget i juni 2015 anställdes nyckelpersoner för den operativa ledningen. Bolaget har idag tre fast anställda och fem ytterligare experter knutna till utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis. Under 2016 planeras ytterligare två nyckelpersoner att anställas på heltid.

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har efter rapportperiodens utgång inlämnats till PRV.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar. Alla dessa förändringar gentemot föregående period följer den plan som finns fastlagd.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet i Europa och USA. Några intäkter har ännu inte genererats. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av kostnaderna avser konsulter. Avskrivningar under oktober till december uppgår till 491 Tkr. Under fjärde kvartalet har även avskrivningar för patent och licenser gjorts för perioden februari – september 2015. Dessa avskrivningar ingår i ovanstående belopp med 188 Tkr. Utöver de redovisade kostnaderna i resultaträkningen har bolaget emissionsutgifter om 763 Tkr som redovisas mot eget kapital.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -2 758 (-443) Tkr. Resultatförändringen beror till stor del av att bolaget inte längre aktiverar kostnader för arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av aktiveringen. Dessutom har bolaget idag anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 739 (0) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2015 uppgick bolagets likvida medel till 2 106 (1 651) Tkr. Soliditeten var 73,9 (79,5) %. Bolagets eget kapital uppgick till 5 524 (6 124) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -1476 Tkr. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1 582 Tkr.

Efter rapportperiodens utgång har Pharmacolog beviljats ett tillväxtlån från Almi Företagspartner om 2 000 Tkr med en kredittid på 96 månader och 24 månaders amorteringsfrihet. Lånet omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin riktat mot små och medelstora bolag. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon 2020.

Bolaget kommer, trots ovanstående lån, att behöva tillföras ytterligare finansiering under våren 2016 för att kunna genomföra planerade marknadsaktiviteter och även i övrigt genomföra antagen affärsplan. Vid en extra bolagsstämma den 14 januari 2016 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare. Sedan årsstämman 2015 finns även ett bemyndigande om att genomföra vissa emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolaget hade 435 aktieägare per den 31 december 2015.

Aktiekapitalet är 735 866,70 kronor. Antalet aktier uppgår till 2 452 889.

Investeringar

Under det fjärde kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 60 (174) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -12 (705) Tkr. Krediteringen av immateriella anläggningstillgångar under perioden beror på omklassificeringar.

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-01-01 1 816 865
Nyemission 2015-03-23        12 150
Utgående antal 2015-03-31 1 829 015
Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2015-12-31 2 452 889

Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Varje option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, till nyteckning av en aktie i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 36 kronor per aktie. Samtliga teckningsoptioner har tecknats.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2014 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför noteringen på Aktietorget i juni 2015.

Kommande rapporter

Delårsrapport januari-mars 2016                                   25 april 2016

Årsstämma

Årsstämma kommer, med ändring av vad som tidigare meddelats, att hållas måndagen den 25 april 2016 klockan 16.00 i Uppsala. Årsredovisning kommer att hållas tillgänglig senast den 4 april 2016 på bolagets webbplats (http://www.pharmacolog.se) och på bolagets kontor i Ekeby Bruk, Uppsala.

Styrelsen föreslår inte någon utdelning.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Gunnar Mattsson (ordf)                           Lars Engbrant

Olle Johansson                                                               Gisela Sitbon                                            

Hans Dahlin (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Dahlin, VD, tel: 0705-46 50 12 eller e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på http://www.pharmacolog.se/investor-relations/financial-reports/

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Ekeby bruk

752 75 Uppsala

Telefon: +46 18 50 01 01

E-post: info@pharmacolog.se

Hemsida: http://www.pharmacolog.se

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.se bokslutskommuniké