Bokslutskommuniké Pharmacolog

Pressmeddelande: Uppsala, 12 februari 2021. Pharmacolog i Uppsala ABs (publ) bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.pharmacolog.com 

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2020

 • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 575 (61) KSEK.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -3 340 (-4 627) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för kvartalet -0,45 (-0,59) SEK.

Perioden 1 januari – 31 december 2020

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 385 (2 182) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -11 189 (-15 475) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -1,42 (-1,95) SEK.

Väsentliga händelser under perioden januari – december 2020

 • B. Braun Spanien beställer två PrepLog® enheter efter en lyckad studie på Hospital Sant Pau i Barcelona.
 • Bolaget genomför en certifiering av sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes av Svensk Certifiering AB.
 • Pharmacolog France SARL bildas med säte i Nice.
 • Pharmacolog erhåller en beställning på ett DrugLog® system för placering vid Groupe Hospitalier Intercommunal i Montfermeil, Frankrike. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket.
 • Queens Hospital, som är en del av Barking, Havering och Redbridge University Hospitals NHS Trust, beställer ett DrugLog system. Systemet kommer i huvudsak att användas för att kontrollera färdiga beredningar av insulin.
 • Bolaget lanserar ny mjukvara för WasteLog® och DrugLog®
 • Pharmacolog AB genomför en riktad nyemission som blir kraftigt övertecknad.
 • Avtal tecknas med Capstone Health Alliance om att ingå i ett långsiktigt samarbete med försäljning i USA.
 • Pharmacolog utser ny utvecklingschef stationerad vid bolagets huvudkontor i Uppsala.
 • DrugLog® avslöjar stöld av morfin från Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
 • Pharmacolog utökar säljstyrkan i USA genom en säljare med mångårig erfarenhet av att sälja medicinsk teknik och tjänster till apotek och sjukhus internationellt.
 • Pharmacolog tar genom sin distributör, Medim Co. Ltd en order på en DrugLog-enhet till Greater Poland Children’s Health Center i Poznań.
 • Pharmacolog ingår ett partneravtal med Codonics Inc., USA gällande försäljning och distribution av WasteLog® på den nordamerikanska marknaden.
 • Pharmacolog erhåller en order på 4 WasteLog® system från UT Southwestern i Dallas, Texas. Systemen kommer att användas för att kontrollera returer av narkotiska preparat vid fyra av UT Southwesterns sjukhus i Dallas.
 • Pharmacolog SARL erhåller en order från L’Hôpital Privé du Confluent i Nantes, Frankrike på ett PrepLog® system. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket och blir integrerat med sjukhusets förskrivningssystem.
 • Pharmacolog utser Liselotte Söder till ny CFO med tillträde den 1 januari 2021.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Pharmacolog levererar två demo-system till Codonics som ett resultat av det nyligen etablerade partnerskapsavtalet. Förberedelser för en mer omfattande lansering av WasteLog® har också inletts.
 • Codonics Inc. beställer 8 WasteLog®-system från Pharmacolog. Systemen kommer att vara utrustade med en modifierad programvara för att kunna läsa streckkoder som Codonics Safe Label System skapar.
 • Pharmacolog Inc. erhåller en order på 2 WasteLog®-system från Southern Illinois Healthcare Systems Carbondale, Illinois. Systemen kommer att användas för att kontrollera retur av narkotika vid två av Southern Illinois Healthcares sjukhus.
 • Pharmacolog SARL. erhåller en order på ett PrepLog® system för leverans till Centre Hospitalier Universitaire, Angers, Frankrike. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket och blir integrerat med sjukhusets förskrivningssystem.
   

VD kommenterar

Trots att 2020 varit mycket speciellt och i flera avseenden inneburit prövningar för bolaget slutade året mycket positivt. Under december månad lyckades vi ta två viktiga order och signera ett partneravtal med Codonics Inc. gällande försäljning av WasteLog på den amerikanska marknaden. Ett partneravtal som redan genererat en större order.

Vi har vidare under året fortsatt vårt arbete med att ytterligare utveckla våra tre produkter DrugLog®, PrepLog® och WasteLog® till att erbjuda effektiva integrationsmöjligheter och förbättrat arbetsflöde. Detta har ytterligare ökat vår konkurrenskraft och intresset hos potentiella partners.

Under året har vi också ändrat vår säljstrategi till att fokusera mer på de marknader där vi har viktiga referensinstallationer och som har störst potential. Därför bildade vi eget bolag i Frankrike och anställde egna säljresurser. I USA har vi genomfört rekryteringen av ytterligare en säljare med placering på östkusten. En fokusering som varit framgångsrik och lagt grunden för en bra start på 2021.

Då vi under året varit förhindrade att resa har vi utvecklat metoder att demonstrera våra produkter och utbilda nya kunder digitalt. Här har teamet gjort ett enastående arbete som gjort det möjligt att ta order och genomföra installationer trots en pågående pandemi. Ett arbete som också lagt grunden för en stark öppning på det nya året, med ytterligare ordrar på sammanlagt 11 system.

I och med att vaccinationer mot COVID-19 ökar kommer trycket på sjukvården att minska. Här ser vi redan tecken på att sjukvårdsorganisationerna runt om i världen nu planerar för att återgå till mer normal verksamhet och genomföra sedan länge planerade investeringar, redan under första kvartalet.

När det gäller den amerikanska marknaden har det nyligen avgjorda presidentvalet en stabiliserande effekt på marknaden. Därför är min bedömning att vi kommer se mer normala marknadsförutsättningar från halvårsskiftet och framåt.

Vår ambition inför 2021 är att fortsätta utveckla våra nyckelmarknader men samtidigt expandera geografiskt. Arbete med att etablera ytterligare strategiska partnerskap med större aktörer i branschen kommer också att fortsätta då intresset för vår teknologi är tydligt och våra system passar väl in i flera av bolagens mer övergripande lösningar för effektivare och säkrare läkemedelshantering.

När vi nu slutligen lägger detta märkliga år bakom oss är det mycket glädjande att vi trots stora prövningar lyckades genomföra ett antal viktiga affärer under årets sista månader samt att den positiva trenden håller i sig in i 2021. Vi står väl förberedda nu när ekonomierna vaknar efter snart ett år av prövande nedstängningar och en sjukvård under stark press. Det bådar gott inför fortsättningen och jag är övertygad om att vi ser början på en period av stark tillväxt i bolaget.

Uppsala i februari 2021
Mats Högberg, VD

 

Kommande rapporter och bolagsstämma

Delårsrapport januari – mars 2021                                                                       25 maj 2021

Bolagsstämma                                                                                                      27 maj 2021

Delårsrapport april – juni 2021                                                                              27 augusti 2021

Delårsrapport juli – september 2021                                                                     19 november 2021

Bokslutskommuniké 2021                                                                                      25 februari 2022

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari, kl 08:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release