Delårsrapport januari - juni 2015

Andra kvartalet 1 april 2015 – 30 juni 2015

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 652 (-197) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,69 (-0,88) kr

Perioden 1 januari – 30 juni 2015

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 770 (-378) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,16 (-1,61) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget noterades på Aktietorget den 6 juni under kortnamnet PHLOG
 • Nyemissionen avslutades med bra ägarspridning. Pharmacolog tillfördes ca 6,8 Mkr efter emissionskostnader
 • Marknadschef och teknisk chef anställdes den 1 juni
 • Kliniska funktionstester av DrugLog® vid apoteket vid Universitetet i Genève (HUG) visade goda resultat

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Samarbetet med HUG utökades till att avse ett större spektrum av läkemedel
 • Samarbete med UCS Industrial IT AB avseende kontraktstillverkning av DrugLog®

Kommentar från VD Hans Dahlin:

Verksamheten under perioden har varit intensiv och följt plan. Stor vikt har lagts vid etablering av framtida samarbetspartners och referenskliniker på den europeiska marknaden.

Testerna av DrugLog® vid HUG har påvisat möjligheten till ökad säkerhet både för patient och personal vid beredning av cellgifter, vilket stärker vår marknadsföring mot cancerkliniker.

Jag är också glad att vi även kunnat utvidga vårt samarbete med HUG för test av DrugLog® mot ett bredare spektrum av intravenösa läkemedel som bereds både på apotek och vårdavdelningar.

Genom vårt nätverk och marknadsföring av DrugLog® har nya tillämpningar inom sjukvården öppnats. Bl.a. har kliniker i USA visat intresse för DrugLog® som en metod för att förhindra stölder av narkotikaklassade läkemedel inom framförallt intensivvården.

Jag bedömer att vårt fortsatta arbete med att skapa olika referensinstallationer kommer att leda till en förstärkt postionering av DrugLog® på marknaden.


Se rapporten