Delårsrapport januari-juni 2016

Andra kvartalet 1 april 2016 – 30 juni 2016 

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr. 
  Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 794 (-1 652) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,77 (-0,64) kr.

Första halvåret 1 januari 2016 – 30 juni 2016

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 170 (-2 770) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,42 (-1,08) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Pharmacolog tillfördes drygt 7,3 MSEK i en företrädesemission
 • Utvärderingsavtal tecknades med Birmingham Children’s Hospital
 • Bolaget erhöll en positiv granskningsrapport för PCT-ansökan avseende individualiserad behandling med intravenösa läkemedel
 • Pharmacolog och Karolinska Universitetssjukhuset erhöll finansiering från Vinnova för integrering av DrugLog® med den nationella databasen ePed för beredning av läkemedel vid svenska barnsjukhus.
 • Karl-Erik Carlström utsågs till ny VD och Mats Högberg tog över som Sälj- och Marknadschef. Hans Dahlin antar fortsättningsvis positionen som Forsknings- och Innovationsansvarig.
 • Universitetssjukhuset i Lille beslutade att utvärdera DrugLog® i klinisk rutin för analys av läkemedelsberedningar som sker i samband kirurgiska operationer
 • Användarkontrakt tecknades med Clinical Trial Consultants AB (CTC) för användning av DrugLog® vid kliniska prövningar  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Det första europeiska användarkontraktet för klinisk användning av DrugLog® tecknades med Universitetssjukhuset i Geneve, HUG 

Kommentar från VD Karl-Erik Carlström:

Pharmacologs två första kommersiella kontrakt har säkrats. Vi har ingått avtal dels med CTC inom kliniska prövningar vid läkemedelsutveckling, dels med HUG för kliniskt bruk för kvalitetssäkring av toxiska läkemedel. Detta är två mycket viktiga genombrott för bolaget och ger ett erkännande av produkten på marknaden. Förhoppningen är att dessa första ordrar nu skall uppmuntra andra sjukhus att också ta steget för att förbättra sin produktionskvalitet och sin patientsäkerhet.

Företrädesemissionen som genomfördes under maj månad övertecknades med 58%, vilket är ett bevis för att det finns intresse för aktien och företaget. Emissionens omfattning valdes medvetet för att begränsa utspädningen av aktievärdet under rådande förhållanden. Vi har genom emissionen fått förutsättningar att bygga ytterligare värden i bolaget.

Utvärderingen av DrugLog® vid sjukhusen i Lille och Marseille har fortgått med gott resultat. Lille har valt att gå vidare med ytterligare tester i klinisk miljö. Därefter tas beslut om eventuell full klinisk implementation. Marseille avvaktar och diskussionen beräknas att återupptas under hösten 2016.

Arbetet med marknadsföring och försäljning har fortsatt med full intensitet som planerat. Utbildning av Pharmeds personal har skett under perioden. Den franska marknaden bearbetas nu systematiskt och har genererat flera intressanta potentiella kunder som nu följs upp. I jämförelse med Frankrike, som har en etablerad kultur av att testa läkemedelsberedningar, har England utvecklats svagt. Bearbetning av andra europeiska länder har också påbörjats. Flera kundbesök har gjorts i Tyskland, Schweiz, Belgien och Monaco. Även i dessa länder ligger fokus initialt på att etablera referenskunder som vi sedan kan bygga vidare på.

Vinnovaprojektet tillsammans med Karolinska Sjukhuset är något av ett genombrott på den svenska marknaden. Projektet innebär att behovet av en förbättrad kvalitetssäkring av beredda läkemedelsbehandlingar uppmärksammas på ett mycket högre plan. Projektet fokuserar specifikt på läkemedelsanvändning i samband med behandling av barn, där DrugLog® bl.a. kommer att integreras med en speciell databas, ePed.

Samarbetet med Arta Plast AB har nu resulterat i att en ny kyvett har tagits fram och är klar för leverans. Den nya designen möjliggör en enklare hantering för användaren vid provtagning av den färdiga lösningen.

Mats Högberg har anställts den 1 juni och har nu tagit över rollen som Sälj- och Marknadschef. Mats har stor erfarenhet av branschen och blir ett mycket starkt tillskott i teamet. Därutöver pågår arbetet med att tillsätta posten som produktchef i bolaget. Hans Dahlin kvarstår i en operativ roll med ansvar för forsknings- och innovationsprojekt.

Min personliga utmaning har nu blivit att axla rollen som ny VD för företaget i en mycket intensiv och viktig fas. Företagets två första ordrar skall naturligtvis tillskrivas det hårda arbete som gjorts av hela teamet under lång tid, men det är förstås något av en smakstart även för mig i den nya rollen.

Om Pharmacolog

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

BOLAGETS UTVECKLING

Fram till att Pharmacolog noterades på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla DrugLog®-teknologin till tekniska och kliniska prototyper som testades vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska och internationella sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0, vilket utgjorde en av anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget för att stärka upp organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella marknaden.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog®-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. Slutrapporten presenterades vid den årliga apotekarmässan i Frankrike under oktober 2015 av de tre involverade universiteten i Genève, Lausanne och Lille. Rapporten har utgjort en stark referens vid bolagets marknadsföring av DrugLog® under 2015 och 2016.  

Pharmacolog har inlett ett samarbete med det svenska bolaget Arta Plast AB avseende utveckling och tillverkning av unika engångsartiklar för kostnadseffektiv och säker tillämpning av DrugLog i olika kliniska användningar. Pharmacolog använder sig idag av öppna kyvetter (analysbehållare) som levereras av stora internationella bolag. Att kunna tillgodose behovet av slutna system i samband med provtagningar och mätningar vid beredning och behandling med toxiska läkemedel har dock varit en viktig del av den pågående förädlingen av DrugLog®.  De nya kyvetterna färdigställdes för leverans under våren 2016.

Bolaget har idag tre fast anställda och sex ytterligare experter knutna till utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis. Under andra halvåret 2016 planeras ytterligare en person att anställas på heltid.

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har inlämnats till PRV. Bolaget har under rapportperioden erhållit en positiv granskningsrapport för PCT-ansökan.

En ny mjukvaruplattform har utvecklats under första halvåret 2016. Den nya plattformen är i funktionalitet i stort sett identisk med den gamla, men är designad med en modern arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling, som underlättar för insamling och lagring av data samt vid integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklas också ett nytt användargränssnitt med modernt utseende.

Ett Vinnovaprojekt har startats i samarbete med Karolinska Sjukhuset. Projektet har som mål att integrera kvalitetssäkring av läkemedel vid användning inom pediatrik. DrugLog-systemet integreras där mot en speciell databas, ePed, som ger beredningsinstruktioner för läkemedel och beslutsstöd för läkare och annan sjukvårdspersonal. Projektet är planerat att avslutas under hösten 2016.

Under juni och juli 2016 säkrades företagets två första kommersiella användarkontrakt: Clinical Trial Consultants AB i Uppsala för användning inom kliniska studier av nya läkemedel på människor samt Universitetsjukhuset i Geneve för kvalitetssäkring av toxiska läkemedel. Båda två är mycket viktiga referenser för det fortsatta sälj- och marknadsarbetet.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan våren 2015 påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Några intäkter har ännu inte genererats. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under april till juni uppgår till 322 Tkr. Utöver de redovisade kostnaderna i resultaträkningen har bolaget emissionsutgifter om 350 Tkr som redovisas mot eget kapital.

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -2 794 (-1 652) Tkr och för hela perioden till -5 170 (-2 770) Tkr. Resultatförändringen beror till stor del av att bolaget påbörjat avskrivning av aktiveringen. Bolaget har tre anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 1 689 (676) Tkr

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2016 uppgick bolagets likvida medel till 5 649 (5 266) Tkr. Soliditeten var 64,1 (85,1) %. Bolagets eget kapital uppgick till 7 323 (10 159) Tkr.

Kassaflödet för delårsperioden uppgick till 3 543 (3 615) Tkr.

Under första kvartalet har Pharmacolog beviljats ett tillväxtlån från Almi Företagspartner om 2 000 Tkr med en kredittid på 96 månader och 24 månaders amorteringsfrihet.

Under andra kvartalet har Pharmacolog redovisat utfallet av nyemissionen. Genom nyemissionen tillfördes bolaget drygt 7,3 MSEK före emissionskostnader på 350 Tkr.

Aktiekapitalet har ökat med 367 933,20 kronor från 735 866,70 kronor till 1 103 799,90 kronor. Antalet aktier har ökat med 1 226 44 från 2 452 889 till 3 679 333.  

Bolaget hade 576 aktieägare per den 30 juni 2016.

Investeringar

Under det andra kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 307 (0) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (28) Tkr.  

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-01-01 1 816 865
Nyemission 2015-03-23      12 150
Utgående antal 2015-03-31 1 829 015
Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2016-03-31 2 452 889
Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-06-30 3 679 333

Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Samtliga optioner berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, efter omräkning för företrädesemissionen, till nyteckning av 1,098 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 32,79 kronor per aktie.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport  är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2015 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför listningen på Aktietorget. 

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – september 2016                                      25 november 2016
Bokslutskommuniké                                                                      16 februari 2017

Uppsala den 24 augusti 2016

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Gunnar Mattsson (ordf)                           Hans Dahlin

Olle Johansson                                        Karin Meyer

Lena Söderström                                     Karl-Erik Carlström (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl-Erik Carlström, VD, tel: 0705-15 07 28 eller e-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns också tillgänglig på http://www.pharmacolog.se/investor-relations/financial-reports/ 

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Ekeby bruk
752 75 Uppsala
Telefon: +46 18 50 01 01
E-post: info@pharmacolog.se
Hemsida: http://www.pharmacolog.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Se hela delårsrapporten