Delårsrapport januari - juni 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 29 augusti 2019. Pharmacolog i Uppsala ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – juni 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.pharmacolog.com

Andra kvartalet 1 april 2019 – 30 juni 2019

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 1 750 (116) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 670 (-3 700) Tkr.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,50 (-0,94) kr.

Första halvåret 1 januari 2019 – 30 juni 2019

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 2 100 (216) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 694 (-6 549) Tkr.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -1,07 (-1,67) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • DrugLog® systemet installeras i Barcelona tillsammans med B. Braun
 • Antibiotikaprojektet har beviljats kliniskt prövningstillstånd
 • Pharmacolog ingår distributionsavtal med SmartCompounders B. V. gällande den nederländska marknaden
 • New York Presbyterian beställer 5 DrugLog® system
 • Princess Máxima Center i Utrecht beställer ett DrugLog® system
 • Pharmacolog flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler
 • Bolagsstämman utser Ragnar Linder och Carl-Johan Spak till nya styrelseledamöter
 • Bolaget introducerar WasteLog™ och PrepLog™
 • Bolaget genomför en nyemission som tecknas till 134%
 • Ytterligare beställning på DrugLog® från Tyskland
 • Bolaget beviljas USA patent

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Distributörsavtal ingås med Medim Sp. Z o. o. gällande försäljning i Polen
 • Jeffrey Marton anställs som säljchef vid bolagets amerikanska dotterbolag.

VD-kommenterar

Första halvåret 2019 har i gått enligt plan med en fakturering på 2,1 MSEK (216 kSEK) där en stor del härrör till vår affär med NewYork Presbyterian (NYP). De fem enheterna levererades och installerades under maj månad och NYP har kommit igång med kontroller av sina läkemedelsreturer. Vi har ett antal ytterligare potentiella affärer som vi hoppas blir klara under hösten.

Jag är mycket glad över att vi anställt Jeff Marton som säljchef vid vårt amerikanska dotterbolag. Jeff har lång erfarenhet av att sälja medicinsk teknik till sjukhusapotek och har även arbetat på apotek tidigt i sin karriär. Jeff börjar i september och då vi redan har en lång lista med intresserade kunder kommer han att vara fullt sysselsatt från dag 1. Samarbetet med HelioMetrics innebär också ytterligare tillgång till kunder i färd med att införa Drug Diversion prevention program.

Vi har utökat vår produktportfölj med två nya lösningar, WasteLog™ och PrepLog™, för att specifikt adressera marknaden för Drug Diversion och marknaden för beredningskontroller i en integrerad miljö. Syftet är att anpassa vår teknologi utifrån respektive områdesspecifika krav för att uppnå en snabbare marknadsacceptans. I botten så ligger fortsatt vår väl beprövade DrugLog teknologi som garant för snabba och tillförlitliga mätningar.

Bolaget genomförde en nyemission under sommaren som tecknades till 134% och tillförde bolaget ca 24 MSEK före emissionskostnaderna. Med det tillskottet är vi väl rustade för vår fortsatta expansion.

Under augusti har vi även tecknat ett distributörsavtal med Medim Sp. Z o. o. gällande försäljning i Polen. Vi arbetar vidare med att teckna fler distributörer för att expandera ytterligare i Väst- och Centraleuropa

Behovet av förbättrad hanteringen av intravenösa läkemedel är stor och medvetenheten i Europa ökar, särskilt som det nyligen har rapporterats om allvarliga incidenter i både Frankrike och Tyskland som resulterat i allvarliga skador på patienter. Pharmacolog har lösningarna och teknologin att bidra till att minska risken för felaktig hantering av intravenösa läkemedel. Med våra nya lösningar adresserar vi ännu bättre de olika arbetsflöden som råder vid sjukhus och sjukhusapotek, något som möjliggör en snabb marknadsexpansion. Jag har därför höga förväntningar på tillväxt i bolaget i och med dessa investeringar i marknadsaktiviteter och produktutveckling

Uppsala i augusti 2019
Mats Högberg, VD i Pharmacolog


Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling 

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

I mars 2019 tecknades en order på fem DrugLog® enheter till NewYork Presbyterian i USA. En stor och viktig genombrottsorder på den nordamerikanska marknaden

Bolaget har idag fem anställda och sex ytterligare experter knutna till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

Bolagets IP portfölj utökades under april 2018 med ett mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat och bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla prototypen till en kommersiell produkt. Vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP, i Göteborg i mars 2018 presenterade Bolaget visade en första prototyp av ReVal ™.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017 beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga mål till att fokusera på individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacolog’s första produkt DrugLog® har visat att bolaget är på rätt väg.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2019 en företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 5 juni 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 134% procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar. Projektet kommer att pågå under 2019. Pharmacolog har sedan två år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga infektioner.

Finansiell utveckling

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog®version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan våren 2015 påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under perioden på 2 100 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till juni uppgår till 709 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgår till -7 694 (-6 549) Tkr. Bolaget har idag fem anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 3 023 (2 541) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2019 uppgick bolagets likvida medel till 22 716 (3 069) Tkr. Soliditeten var 85,0 (74,0) %. Bolagets eget kapital uppgick till 25 938 (15 195) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -10 415 (-17 889) Tkr.

Aktiekapitalet är 5 954 218:80 kronor. Antalet aktier uppgår till 9 923 698.

Investeringar

Under det andra kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 66 (59) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr.

Aktier och Optioner

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333


Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333


Ingående antal 2017-10-01 3 929 333
Nyemission 2017-11-01 3 929 333
Utgående antal 2018-03-31 7 858 666


Ingående antal 2018-04-01 7 858 666
Sammanslagning 2018-05-02 -3 929 333
Nyemission 2018-06-29 2 207 690
Utgående antal 2018-06-30 6 137 023


Ingående antal 2018-07-01 6 137 023
Nyemission 2018-07-06    951 333
Utgående antal 2018-09-30  7 088 356


Ingående antal 2018-10-01  7 088 356
Utgående antal 2019-03-31  7 088 356


Ingående antal 2019-04-01 7 088 356
Nyemission 2019-06-19
Nyemission 2019-06-28
2 529 594   
305 748
Utgående antal 2018-09-30  9 923 698


Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Lösen var möjlig fram till 30 juni 2019 men ingen av optionerna nyttjades Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Även dessa var möjlig att lösa fram till den 30 juni 2019 men ingen av optionerna nyttjades.  

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2018 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandum publicerat inför nyemission genomförd under våren 2019. 

Kommande rapporter

Delårsrapport (Q3) januari – sept 2019                                               21 november 2019
Bokslutskommuniké 2019                                                                   13 februari 2020

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uppsala den 25 april 2019
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf)                                   Olle Johansson

Ragnar Linder                                           Carl-Johan Spaak

Mats Högberg (VD)

Delårsrapporten finns tillgänglig på: http://www.pharmacolog.com/investor-relations/financial-reports/ 


För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti kl 08:50.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Pharmacolog halvårsrapport 2019