Delårsrapport januari-mars 2016

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0)Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 376 (-1 118) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,98 (-0,62) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Ett samarbete med det svenska bolaget Arta Plast AB avseende utveckling och tillverkning av unika engångsartiklar etablerat
 • Bolaget har erhållit ett tillväxtlån på 2 000 000 kronor från Almi Företagspartner
 • Ett avtal har ingåtts med Universitetssjukhuset i Marseille avseende klinisk utvärdering av DrugLog® för beredningskontroll av toxiska och icke-toxiska läkemedel för cancerbehandling
 • Utvärderingsavtal träffat med forskningsgruppen GRITA vid universitetssjukhuset i Lille, Frankrike
 • En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har inlämnats till PRV
 • Utställning genomförd på den europeiska apotekarmässan EAHP i Wien
 • Beslut om företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget ca 7,3 Mkr före emissionskostnader. Cirka 45 % av emissionen säkerställd på förhand

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Leverans av första egentillverkade kyvetter genom Arta Plast AB
 • Utbildning av PharMeds personal för att intensifiera försäljningen i Frankrike och andra fransktalande länder i Europa

Kommentar från VD Hans Dahlin:

Vårt fokus just nu ligger som planerat på etablering i Europa med Frankrike och England som huvudmål. Installationerna i Marseille och Lille har genomförts och testerna pågår i skrivande stund. Starten i Marseille försenades något på grund av ytterligare krav på sterila förbrukningsartiklar, men har nu kommit igång. Vi ser ett ökat intresse från franska sjukhus generellt, varför vår partner Pharmed nyligen har utbildats grundligt på DrugLog®-systemet och nu på egen hand kan bearbeta den franska marknaden mer intensivt. Vår förhoppning är alltjämt att vi skall få en eller flera betalande kunder under året.

Kontakterna med ett engelskt barnsjukhus har intensifierats under de senaste månaderna. Vi hoppas inom en inte alltför avlägsen framtid kunna ingå ett samarbete för att utveckla bättre och säkrare rutiner vid cellgiftsbehandlingar av barn. Den svenska sjukvården ”gläntar” alltmer på dörren och vi för nu samtal med universitetssjukhus även i Sverige. Avsikten är att etablera såväl kliniska installationer av DrugLog i Sverige som att etablera samarbeten för att utveckla tillämpningen av DrugLog® inom vården i olika tillämpningar.

Pharmacolog deltog även i år på den årliga europeiska sjukhusapotekarmässan. Denna gång gick den av stapeln i Wien med över 3500 besökare på plats. Pharmacolog och DrugLog® var i år mer kända för besökarna och flera nya kontakter kunder knytas. Förutom i Frankrike och England knöts också kontakter i bl.a. Holland, Tyskland och Belgien.

I skrivande stund håller den utlysta nyemissionen på att avslutas. Emissionen har till syfte att kapitalisera företaget för ytterligare marknadsbearbetning av främst Europa, men så småningom även Nordamerika. Avsikten är också att förstärka organisationen med en eller två personer inom försäljning och marknad under de närmaste månaderna.

Jag känner att vi får upp farten i företaget allt mer och det är mycket inspirerande att arbeta med företagets fortsatta utveckling. Vi kommer allt närmare vår första betalande kund vilket är en viktig milstolpe under 2016.

Om Pharmacolog

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

BOLAGETS UTVECKLING

Fram till att Pharmacolog noterades på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla DrugLog®-teknologin till tekniska och kliniska prototyper som testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0, vilket utgjorde en av anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget för att stärka upp organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella marknaden,

Bolaget har under 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog®-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. Slutrapporten presenterades vid den årliga apotekarmässan i Frankrike under oktober 2015 av de tre involverade universiteten i Genève, Lausanne och Lille. Rapporten har utgjort en stark referens vid bolagets marknadsföring av DrugLog® under 2015.

Pharmacolog har inlett ett samarbete med det svenska bolaget Arta Plast AB avseende utveckling och tillverkning av unika engångsartiklar för kostnadseffektiv och säker tillämpning av DrugLog i olika kliniska användningar. Pharmacolog använder sig idag av öppna kyvetter (analysbehållare) som levereras av stora internationella bolag. Att kunna tillgodose behovet av slutna system i samband med provtagningar och mätningar vid beredning och behandling med toxiska läkemedel har dock varit en viktig del av den pågående förädlingen av DrugLog®. Efter rapportperiodens utgång har leverans av de första egentillverkade kyvetterna från Arta Plast AB skett.

I samband med noteringen av bolaget i juni 2015 anställdes nyckelpersoner för den operativa ledningen. Bolaget har idag tre fast anställda och fem ytterligare experter knutna till utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis. Under 2016 planeras ytterligare två nyckelpersoner att anställas på heltid.

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har efter rapportperiodens utgång inlämnats till PRV.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar. Alla dessa förändringar gentemot föregående period följer den plan som finns fastlagd.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet i Europa och USA. Några intäkter har ännu inte genererats. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till mars uppgår till 312 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -2 376 (-1 118) Tkr. Resultatförändringen beror till stor del av att bolaget inte längre aktiverar kostnader för arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av aktiveringen. Dessutom har bolaget idag tre anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 753 (145) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 mars 2016 uppgick bolagets likvida medel till 2 197 (924) Tkr. Soliditeten var 41,0 (71,3) %. Bolagets eget kapital uppgick till 3 138 (5 138) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -1 536 (-540) Tkr. Kassaflödet för delårsperioden uppgick till 91 (-727) Tkr.

Under rapportperioden har Pharmacolog beviljats ett tillväxtlån från Almi Företagspartner om 2 000 Tkr med en kredittid på 96 månader och 24 månaders amorteringsfrihet. Lånet omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin riktat mot små och medelstora bolag. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon 2020.

Den 23 mars offentliggjordes att styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 14 januari 2016, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillför nyemissionen bolaget drygt 7,3 MSEK före emissionskostnader. Ledning, styrelse och andra närstående till bolaget har förbundit sig att teckna aktier för cirka 0,7 MSEK. Därutöver har teckningsåtaganden för ytterligare cirka 2,6 MSEK erhållits. Sammanlagt har alltså cirka 45 procent av emissionen säkerställts på förhand.

Aktiekapitalet är 735 866,70 kronor. Antalet aktier uppgår till 2 452 889. Vid full teckning av pågående företrädesemission tillkommer 1 226 444 nya aktier.

Investeringar

Under det första kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 180 (0) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 143 (283) Tkr.

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-01-01 1 816 865
Nyemission 2015-03-23        12 150
Utgående antal 2015-03-31 1 829 015
Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2016-03-31 2 452 889

Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Varje option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, till nyteckning av en aktie i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 36 kronor per aktie. Samtliga teckningsoptioner har tecknats.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2015 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför noteringen på Aktietorget i juni 2015.

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – juni 2016                                 24 augusti 2016

Delårsrapport januari – september 2016                        25 november 2016

Bokslutskommuniké 2016                                             16 februari 2017

Uppsala den 25 april 2016

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Gunnar Mattsson (ordf.)                                                Lars Engbrant                                                                                     

Olle Johansson                                                                                     Gisela Sitbon

Hans Dahlin (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Dahlin, VD, tel: 0705-46 50 12 eller e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.pharmacolog.se/investor-relations/financial-reports/

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Ekeby bruk

752 75 Uppsala

Telefon: +46 18 50 01 01

E-post: info@pharmacolog.se

Hemsida: http://www.pharmacolog.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Se hela delårsrapporten