Delårsrapport januari - mars 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 25 maj 2021. Pharmacolog i Uppsala ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – mars 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.pharmacolog.com

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 2 464 (251) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -2 379 (-4 340) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,18 (-0,44) SEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Codonics Inc. beställer åtta WasteLog® system från Pharmacolog. Systemen kommer att utrustas med en modifierad mjukvara för att kunna läsa av streckkoder från Codonics Safe Label System.
 • Pharmacolog Inc. erhåller order på två WasteLog®-system från Southern Illinois Healthcare, Systems Carbondale, Illinois. Systemen kommer att användas för att kontrollera returer av narkotiska preparat.
 • Centre Hospitalier Universitaire, Angers, Frankrike beställer ett PrepLog®-system. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket och blir integrerat med sjukhusets förskrivningssystem.
 • Det privata apoteket Obertor Apotheke i Esslingen, Tyskland, beställer ett DrugLog®-system. Systemet skall användas för slutlig kontroll av oftalmologiska läkemedel. Affären har genomförts av Pharmacologs distributör i Tyskland, AddedPharma GmbH.
 • Extra bolagsstämma den 23 mars 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personal-optionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till bolaget självt.
 • Cliniques universitaires Saint-Luc, Bryssel, Belgien beställer ett DrugLog®-system. Systemet kommer att användas för slutlig kontroll av cytotoxiska läkemedel på sjukhusapoteket.
 • Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik.
 • Pharmacolog tillsätter Åsa Stroofe som marknadschef. Åsa har lång erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling inom Life Science branschen och tillträder den 1 juni 2021.

VD kommenterar

Första kvartalet 2021 har genererat bolagets högsta försäljning någonsin under ett enskilt kvartal. Omsättningen för koncernen under årets första tre månader hamnade på 2 464 KSEK. Det motsvarar nästan en tiodubbling jämfört med motsvarande kvartal 2020 och är 30% högre än den totala försäljningen under hela 2020. Vi ser också en kraftigt ökad kundaktivitet som borgar för fortsatt god affärsvolym under resten av verksamhetsåret.

2021 har startat väldigt lovande med flera nya affärer samt ett ingånget partneravtal med Codonics som snabbt genererade en avropsorder på 8 WasteLog® system. Codonics är i skrivande stund mitt uppe i en omfattande lansering av WasteLog® på bred basis i USA. Våra egna säljare på den amerikanska marknaden har också en imponerande lista med egna kundprospekt som de bearbetar och kunde i början på februari ingå ett avtal med Southern Illinois Healthcare Systems Carbondale, Illinois gällande 2 WasteLog® system.

Vår franska säljorganisation har också börjat året mycket bra med den första ordern i Belgien i och med Cliniques universitaires Saint-Luc, samt ytterligare en ny kund i Angers, Frankrike.

I övriga Europa ser vi utökade aktiviteter i takt med att restriktionerna avtar. Den order vi tog i Polen under senare delen av 2020 har nu levererats och installerats enligt plan och vår distributör i Tyskland beställde i slutet av mars ett DrugLog® system för installation vid ett privat apotek i Tyskland. En installation som också har genomförts i enlighet med tidsplanen.

Bolaget genomförde en extra bolagsstämma den 23 mars som beslöt att införa ett optionsprogram för de anställda. Det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda i Bolaget, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.  Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Vårt utvecklingsprojekt gällande antibiotikakontroll som vi bedriver tillsammans med Akademiska sjukhuset har gått in i en ny fas i och med de lyckade tester vi genomfört av en ny blodseparationsmetod som utvecklats av Lundabolaget AcouSort. Vi har som mål att ytterligare intensifiera våra ansträngningar inom detta viktiga projekt och planerar att hitta ytterligare kliniska samarbetspartners under året.

Sjukvården generellt och sjukhusapoteken specifikt är fortfarande under stor press men har börjat ta tag i de investeringsplaner som legat på is under pandemin. Vi ser också hur Västeuropa och USA planerar återuppta de större utställningarna och konferenserna i takt med att allt större del av befolkningen blivit vaccinerade. Vi räknar därför med att kunna genomföra flera viktiga marknadsaktiviteter under det andra halvåret.

I skrivande stund har Uppsala påbörjat vaccinationerna enligt fas 4 samtidigt som våren kommit på allvar. Det i kombination med ett för koncernen mycket bra första kvartal gör att vi ser ljuset i tunneln, både privat och professionellt. Det har varit en prövande period där teamet har tvingats hitta nya vägar framåt för att driva verksamheten vidare under en tid med helt nya förutsättningar. Nu är vi beredda på stark tillväxt när ekonomierna vaknar efter drygt ett år av prövande nedstängningar och en sjukvård under stark press. Första kvartalet har pekat ut en riktning för 2021 och allt tyder på att vi kommer att hålla den riktningen under verksamhetsåret. Vi ser en stark underliggande efterfrågan för våra produkter och nya kliniska riktlinjer annonseras löpande till vår favör. Pharmacolog står redo att tillhandahålla lösningar för förbättrad och individualiserad läkemedelshantering på global basis. Vi gör det med en kombination av egen säljstyrka, distributörer och strategiska partners distributörer. Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik och tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

Uppsala i maj 2021
Mats Högberg, VD

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj, kl 08:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

2021_Q1 FINAL