DELÅRSRAPPORT JANUARI– MARS 2024

Viktiga milstolpar banar väg för förvärvsverksamhet

Första kvartalet 1 januari – 30 mars 2024

 • Koncernens nettoomsättning i kvartal ett uppgick till 1 373 (4 729) KSEK.
 • Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 2 041 (-4 299) KSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning var för perioden 0,03 (-0,22) SEK per aktie och efter utspädning 0,03 (0,19) SEK per aktie.
 • Kassaflödet för första kvartalet var 5 575 (-4 357) KSEK och kassan var vid kvartalets utgång 11 108 (6 337) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Perpetua Medical (fd Pharmacolog) har fått order av DrugLog™-system för kvalitetskontroll av sammansatta läkemedel på ytterligare 2 sjukhus i Nederländerna och Spanien.
 • Pharmacolog USA Inc. har fått en beställning från Inova Healthcare på ett WasteLog™-system som ska placeras på Inova Fair Oaks Hospital i Fairfax, VA.
 • Perpetua Medical (fd Pharmacolog i Uppsala AB) avyttrade sin produktlinje Druglog™ till RaySearch Laboratories AB genom ett så kallat tillgångsförvärv. Det totala värdet av transaktionen uppgick till 8,5 miljoner kronor, varav kontantersättningen är 7 miljoner kronor.
 • Perpetua Medical (fd Pharmacolog i Uppsala AB) sa upp det befintliga partnerskapsavtalet med Codonics Inc. på grund av otillräcklig försäljning.
 • Styrelsen beslutade att utreda förutsättningarna för en ny affärsinriktning som kan innefatta förvärv av nischade och lönsamma företag inom life science-sektorn.
 • Perpetua Medical (fd Pharmacolog i Uppsala AB) emitterade teckningsoptioner av serie TO3, i samband med Bolagets företrädesemission av andelar på Nasdaq First North Growth Marknad som slutfördes i juli 2023. Totalt utnyttjades 42 269 834 i februari 2024 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 90,4 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 42 269 834 B-aktier. Perpetua Medical (fd Pharmacolog i Uppsala AB) erhöll cirka 2,3 miljoner kronor före emissionskostnader genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Anders Hedlund utsågs av styrelsen till interim CEO efter Lars Gusch som avslutade sitt uppdrag som CEO den 30 april 2024.
 • Nolsterby Invest AB, kontrollerat av styrelseledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, köpte under perioden 2 april-5 april aktier i bolaget motsvarande ett värde av cirka 303 000 kr.
 • Den extra bolagsstämman den 16 april beslutade om att anta förslag om Perpetua Medical AB (publ) som nytt namn för bolaget. Bolagets aktier handlas nu på Nasdaq First North Stockholm under tickern PERP B.
 • Nolsterby Invest AB, kontrollerat av styrelseledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, köpte den 15 april aktier motsvarande ett värde av cirka 182 000 kronor.
 • Camilla Lönn utsågs till bolagets nya CFO.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Den första maj tillträdde jag som VD för det som numera är Perpetua Medical AB. Det här är därmed mitt första VD-ord och också det första VD-ordet med den nya affärsinriktningen som vi har för avsikt att bygga upp. Innan jag går in på delårsrapporten och status för Perpetua Medical vill jag börja med att tacka min företrädare, Lars Gusch. Under det utmanande fjolåret klev Lars in på ett förtjänstfullt sätt och hade bland annat en nyckelroll i avyttringen av Druglog. Stort tack Lars och lycka till med dina nya utmaningar.

Om Q1-rapporten är det inte så mycket att säga. Vi redovisar ett positivt resultat vilket kan tyckas vara aningen ironiskt i sammanhanget. Det var just frånvaron av detta tillsammans med det bistra finansieringsklimatet under fjolåret som var huvudfaktorerna bakom beslutet att avveckla Pharmacolog-verksamheten.

Det goda resultatet är dock hänförligt till avyttringen av Druglog. Avtal om överlåtelse av Druglog slöts med Raysearch Laboratories under februari. Den kontanta köpeskillingen uppgick till 7 miljoner SEK vilket är intäktsfört under det första kvartalet.

Vi rapporterar likvida medel om strax över 11 MSEK vid kvartalets utgång. Vår avbränning efter halvårsskiftet kommer gå ner ytterligare i moderbolaget i takt med att det kostnadsbesparingsprogram som inleddes under 2023 får full effekt. I årsredovisningen för 2023 uttalar vi oss om att vi har en finansiell ställning som klarar fortsatt drift den närmaste 12-månadersperioden. Så långt allt gott. Den nuvarande situationen, med en relativt god kassaposition men utan någon verksamhet att tala om, kommer dock inte skapa några bestående värden. Jag vill därför ge en uppdatering om de aktiviteter som pågår i Perpetua Medical.

Processen med att leta förvärvskandidater sker systematiskt tillsammans med erfarna rådgivare. Våra två nyckelkriterier vid förvärv kan enkelt beskrivas som ”lönsamhet idag, tillväxtpotential imorgon”. Konkret handlar det om att identifiera i grunden välskötta verksamheter där vi, med vår kompetens och nätverk inom sektorn, tillsammans med ägare och ledning kan utveckla dotterbolagen. Viktiga faktorer här är att produktportföljen har inslag av egna produkter och kan adressera en global efterfrågan.

Med det sagt har vi även respekt för vår nuvarande situation och kan initialt inte gå för högt i bolagsstorlek. Arbetet med att bygga upp en företagsgrupp kommer ske gradvis och hållbart. Vår förhoppning är att använda en del av befintlig kassa till de första förvärven. Samtidigt vill vi erbjuda nyckelpersoner i respektive bolag incitament till att vara kvar och utveckla verksamheten. Personberoendet i dessa bolag är ofta högt och kopplat till ett fåtal individer.

Från vår screening-lista om knappt 20 bolag är vi i pågående dialog med en handfull av dem. Vi har inte något uttalat mål om förvärvstempo men min förhoppning är att vi ska gå in i ett mer intensifierat skede med ett par av dem i närtid.

Det som är kvar av Pharmacolog-verksamheten är främst relaterat till Wastelog. Produkten togs fram utifrån samma teknologi som Druglog. Wastelog har dock haft en tydlig koppling mot USA-marknaden och har en installerad bas väl i nivå med Druglog. Strategin med att också avyttra Wastelog ligger fast och vi för dialog med ett par intressenter.

Ambitionen med Perpetua Medical är att bygga upp en förvärvsverksamhet med självständiga dotterbolag verksamma inom hälsovårdssektorn. Den decentraliserade förvärvsmodellen tillsammans med långsiktigheten i ägandet är något vi tror starkt på. Jag ser fram emot att hålla er fortsatt uppdaterad om Perpetua Medicals utveckling!

Anders Hedlund, Verkställande direktör för Perpetua Medical AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2024 kl. 08.30. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida https://perpetuamedical.se/.

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

För mer information kontakta:

Anders Hedlund, VD

E-post: anders.hedlund@perpetuamedical.se

Tel: 070-952 09 12


Om Perpetua Medical AB

Perpetua Medical AB (publ)), fd Pharmacolog i Uppsala AB, är ett bolag verksamt inom hälsovårdssektorn och med säte i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie (ticker PERP B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Följande varumärken ägs och skyddas av Perpetua Medical AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Delårsrapport jan-mar 2024 (17 maj 2024)