Delårsrapport januari-september 2016

Tredje kvartalet 1 juli 2016 – 30 september 2016 

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 365 (-1 854) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,65 (-0,71) kr.

Perioden 1 januari 2016 – 30 september 2016

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 535 (-4 624) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -2,07 (-1,79) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  •  Det första europeiska användarkontraktet för klinisk användning av DrugLog® tecknades med Universitetssjukhuset i Geneve, HUG 
  •  Positiv klinisk utvärdering i Lille 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  •  Distributionsavtal tecknat med Pharmed 
  •  Universitetssjukhuset i Mainz ingick avtal beträffande DrugLog® 

Kommentar från VD Karl-Erik Carlström:

Vår första kundfaktura har skickats. Ett litet, men ack så viktigt steg för Pharmacolog. En avklarad milstolpe som vi är väldigt glada och stolta över. Tyvärr syns det inte i denna rapports redovisning, då faktureringen skedde efter rapportperiodens utgång.

Även avtalet med Pharmed signerades efter utgången av rapporttiden. Även om samarbetet under det gångna året pågått med full intensitet är även detta en mycket viktig händelse. Avtalet omfattar alla fransk- och tysktalande länder i Västeuropa samt de brittiska öarna. Marknaden i Frankrike ligger utan tvekan längst fram i utvecklingen, medan UK och det tyska området kommer något senare. Med avtalet på plats kan vi nu fortsätta att arbeta intensivt för att få till fler referensinstallationer och säkra kunder i Västeuropa. Som ett första steg på den tyska marknaden har Universitetssjukhuset i Mainz precis tecknat ett avtal om att genomföra cirka 1 000 tester av sammanlagt tio olika läkemedel i syfte att verifiera beredningar som är gjorda vid sjukhusets apotek. Under testperioden kommer vi och sjukhuset att förhandla om en fortsättning.

Allteftersom Pharmacolog och DrugLog® blir kända på marknaden ser vi fler intressanta leads som följs upp i tätt samarbete med Pharmed. Vi deltog exempelvis i år igen vid GERPAC-konferensen i Frankrike och kunde då konstatera att intresset är stort.

Den kliniska utvärderingen av DrugLog® vid sjukhuset i Lille genomfördes med gott resultat. Vårt system fångade några fall där koncentrationen låg utanför den accepterade toleransen. Efter korrigering passerade beredningarna och patienten kunde behandlas. Med andra ord gjorde vårt system sitt jobb som planerat. Diskussioner pågår nu om nästa steg. Marseille avvaktar fortsatt, men är inte avskrivna. Birmingham likaså.

Bearbetningen av den svenska och nordiska marknaden fortgår med egna resurser. Marknaden här är något långsammare och arbetet är mycket inriktat på att göra DrugLog® känt samt att få till referenssystem och utvärderingar för att underlätta acceptans bland användarna.

Vinnovaprojektet tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset har fortgått enligt plan och håller nu planenligt på att avslutas . En nästa fas omfattande idrifttagning och utvärdering planeras och diskussioner om detta pågår just nu.

Tillverkningen av kyvetter är nu i drift som planerat hos vår underleverantör. Arbetet är nu inriktat på att ta fram en steril variant av kyvetten för de kunder som arbetar i renrum. Parallellt pågår också planering för hur en upprampning skall hanteras när volymerna går upp.

Arbetet med att certifiera företaget enligt ISO13485, det medicintekniska direktivet, är i full gång. En första dokumentgranskning kommer att ske inom kort och den slutliga certifieringen är planerad till 2017.

Martin Svensson har anlitats som produktchef för DrugLog®. Martin tillträdde i september och har inledningsvis kontrakterats som konsult, men kommer på sikt att anställas. Martin är apotekare och en entreprenör som har flera företag och uppdrag bakom sig.

Våra fortsatta satsningar, inte minst på marknadssidan, kommer att kräva ytterligare kapital och det är min och styrelsens huvudinriktning att tillföra nytt kapital genom en företrädesemission under första halvåret 2017. Pharmacolog avser inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en företrädesemission.

Generellt ser vi tillbaka på en intensiv och framgångsrik period. Vi fortsätter att ta steg framåt i utvecklingen och den intensiva marknadsbearbetningen har givit gott resultat i form av såväl avtal som leads. Vi ser mycket positivt på den framtida utvecklingen.

Om Pharmacolog

Pharmacolog i Uppsala AB är ett medicintekniskt företag som är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för säker administration av intravenösa läkemedel. Bolagets huvudprodukt, DrugLog®, är CE-märkt och möjliggör säker hantering av intravenösa läkemedel genom en patenterad metod som kan kontrollera att ordinerade läkemedel och dess koncentration i samband med beredning och före behandling av patient är korrekt. Pharmacologs vision är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade metoder för kvalitetssäkring för behandling av patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

BOLAGETS UTVECKLING

Fram till att Pharmacolog noterades på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla DrugLog®-teknologin till tekniska och kliniska prototyper som testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0, vilket utgjorde en av anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget för att stärka upp organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella marknaden.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog®-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. Slutrapporten presenterades vid den årliga apotekarmässan i Frankrike under oktober 2015 av de tre involverade universiteten i Genève, Lausanne och Lille. Rapporten har utgjort en stark referens vid bolagets marknadsföring av DrugLog® under 2015 och 2016.  

Pharmacolog har inlett ett samarbete med det svenska bolaget Arta Plast AB avseende utveckling och tillverkning av unika engångsartiklar för kostnadseffektiv och säker tillämpning av DrugLog i olika kliniska användningar. Pharmacolog använder sig idag av öppna kyvetter (analysbehållare) som levereras av stora internationella bolag. Att kunna tillgodose behovet av slutna system i samband med provtagningar och mätningar vid beredning och behandling med toxiska läkemedel har dock varit en viktig del av den pågående förädlingen av DrugLog®. De nya kyvetterna färdigställdes för leverans under våren 2016.

Bolaget har idag tre fast anställda och sex ytterligare experter knutna till utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis. I närtid planeras en person att anställas på heltid som produktchef.

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har inlämnats till PRV. Bolaget har erhållit en positiv granskningsrapport för PCT-ansökan.

En ny mjukvaruplattform har utvecklats under första halvåret 2016. Den nya plattformen är i funktionalitet i stort sett identisk med den gamla, men är designad med en modern arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling, som underlättar för insamling och lagring av data samt vid integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklas också ett nytt användargränssnitt med modernt utseende.

Ett Vinnovaprojekt pågår sedan juni 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet har som mål att utveckla ett nytt system, som ska vara integrerat till den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner, för validering av alla beredningar av flytande läkemedel vid svenska barnsjukhus. Projektet håller planenligt för närvarande på att avslutas.

Under juni och juli 2016 säkrades företagets två första kommersiella användarkontrakt: Clinical Trial Consultants AB i Uppsala för användning inom kliniska studier av nya läkemedel på människor samt Universitetsjukhuset i Geneve för kvalitetssäkring av toxiska läkemedel. Båda två är mycket viktiga referenser för det fortsatta sälj- och marknadsarbetet.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog® i fransk- och tysktalande länder i Europa samt för de brittiska öarna.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan våren 2015 påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Några intäkter har ännu inte genererats. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under juli till september uppgår till 327 Tkr. Utöver de redovisade kostnaderna i resultaträkningen har bolaget emissionsutgifter om 350 Tkr som redovisas mot eget kapital.

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -2 365 (-1 854) Tkr och för hela perioden till -7 535 (-4 624) Tkr. Resultatförändringen beror till stor del av att bolaget inte längre aktiverar kostnader för arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av aktiveringen. Dessutom har bolaget idag tre anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 2 431 (1 423) Tkr

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 september 2016 uppgick bolagets likvida medel till 3 677 (3 688) Tkr. Soliditeten var 56,2 (87,9) %. Bolagets eget kapital uppgick till 4 929 (8 301) Tkr.

Kassaflödet för delårsperioden uppgick till 1 571 (2 037) Tkr.

Under första kvartalet har Pharmacolog beviljats ett tillväxtlån från Almi Företagspartner om 2 000 Tkr med en kredittid på 96 månader och 24 månaders amorteringsfrihet.

Under andra kvartalet har Pharmacolog redovisat utfallet av nyemissionen. Genom nyemissionen tillfördes bolaget drygt 7,3 MSEK före emissionskostnader på 350 Tkr.

Bolaget hade 844 aktieägare per den 30 september 2016, vilket är drygt 250 fler än vid utgången av andra kvartalet.

Investeringar

Under det tredje kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (0) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr.  

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-01-01 1 816 865
Nyemission 2015-03-23        12 150
Utgående antal 2015-03-31 1 829 015


Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2016-03-31 2 452 889


Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-09-30 3 679 333

Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Samtliga optioner berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, efter omräkning för företrädesemissionen, till nyteckning av 1,098 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 32,79 kronor per aktie.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2015 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför listningen på Aktietorget. 

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké                                       16 februari 2017

Uppsala den 25 november 2016

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Gunnar Mattsson (ordf)                      Hans Dahlin

Olle Johansson                                    Karin Meyer

Lena Söderström                                 Karl-Erik Carlström (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl-Erik Carlström, VD, tel: 0705-15 07 28 eller e-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.pharmacolog.se/investor-relations/financial-reports/ 

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Ekeby bruk
752 75 Uppsala
Telefon: +46 18 50 01 01
E-post: info@pharmacolog.se
Hemsida: http://www.pharmacolog.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.Se hela rapporten