Delårsrapport januari - september 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 21 november. Pharmacolog i Uppsala ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – september 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.pharmacolog.com

Tredje kvartalet 1 juli 2019 – 30 september 2019

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 28 (48) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 155 (-2 513) Tkr.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,32 (-0,36) kr.

Perioden 1 januari 2019 – 30 september 2019

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 2 120 (264) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 849 (-9 062) Tkr.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -1,34 (-1,83) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • DrugLog® systemet installeras i Barcelona tillsammans med B. Braun.
 • Antibiotikaprojektet har beviljats kliniskt prövningstillstånd.
 • Pharmacolog ingår distributionsavtal med SmartCompounders B. V. gällande den nederländska marknaden.
 • New York Presbyterian beställer 5 DrugLog® system.
 • Princess Máxima Center i Utrecht beställer ett DrugLog® system.
 • Pharmacolog flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler.
 • Bolagsstämman utser Ragnar Linder och Carl-Johan Spak till nya styrelseledamöter.
 • Bolaget introducerar WasteLog™ och PrepLog®.
 • Bolaget genomför en nyemission som tecknas till 134%.
 • Ytterligare beställning på DrugLog® från Tyskland.
 • Bolaget beviljas USA patent gällande adaptiv läkemedelsadministration.
 • Distributörsavtal ingås med Medim Sp. Z o. o. gällande försäljning i Polen.
 • Jeffrey Marton anställs som säljchef vid bolagets amerikanska dotterbolag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Distributörsavtal ingås med AddedPharmac B/V för distribution i Storbritannien och Tyskland.
 • Bolaget erhåller nytt Europapatent för adaptiv dosreglering.
 • Bolaget anställer Produktspecialist och Testingenjör.
 • Pharmacolog slutför integration mellan PrepLog® och det franska preskriptionssystemet Chimio.
 • Produktchef Torbjörn Norberg tar över ansvaret för innovation och forskning

 

VD KOMMENTERAR

Under perioden har det totala antalet kundprospekt ökat avsevärt men affärer som vi räknat med under tredje kvartalet har senarelagts och beräknas avgöras under kvartal fyra, alternativt första kvartalet 2020. Vi har även under perioden initierat en utvärdering av vår distributionskanal och avser att vidta åtgärder där vi inte upplever att vi får de resultat vi förväntar oss. En sådan åtgärd är att engagera AddedPharma som distributör i Storbritannien och Tyskland. AddedPharma har visat stort intresse för våra lösningar under en längre tid och är bättre positionerad på dessa marknader än vår tidigare distributör. Vi har även ingått avtal med en distributör i Polen under perioden.

Arbetet med att färdigställa våra två nya produkter: WasteLog™ och PrepLog® går enligt plan och vi avser att lansera WasteLog™ i samband med den stora apotekarkonferensen AHSP i Las Vegas i december. WasteLog™ innebär en förbättrad mjukvara som är anpassat till arbetsflödet när man kontrollerar returer av narkotiska preparat. Mjukvaran har tagits fram baserat på våra lärdomar från NewYork Presbyterian och diskussioner med andra kunder i USA.

PrepLog® som innebär ett helt integrerat arbetsflöde vid beredning av cellgifter har nu koppling mot två förskrivningssystem. Dels det dominerande systemet i Spanien, OncoFarm från IMF, dels mot det dominerande systemet i Frankrike, Chimio från Computer Enginering. Intresset för PrepLog® har i och med detta ökat, framför allt i Frankrike, där vi också har en första installation planerad redan i januari.

Vår satsning i USA mot området Drug Diversion fortgår med ökad intensitet. Vi kommer att ställa ut på den AHSP i december och har redan nu noterat ett stort intresse i vår WasteLog lösning. Även större aktörer i USA verksamma med att sälja lösningar för läkemedelshantering har kontaktat oss för eventuella samarbeten.

Vår nya produktspecialist Inge Cyrén, som är amerikansk medborgare och har arbetat med medicinsk teknik i USA, kommer att vara ett stort stöd till vår säljchef i USA, Jeff Marton.

I september deltog bolaget i en konferens i Orlando, Florida inom Drug Diversion Prevention (NADDI). Intresset för Pharmacolog var stort. Samtliga lösningar för kontroll av returnerade narkotiska preparat fanns representerade och det var tydligt att vi har en unik produkt som ger oss ett bra försprång på marknaden.

Vår satsning på att differentiera vårt erbjudande i tre olika lösningar, speciellt anpassade för respektive marknadsnisch, kommer att öka efterfrågan kraftigt på våra system för kvalitets-kontroll och kontroll av returer. Ett generellt fristående verktyg är svårare för vården att implementera, även om verktyget adresserar ett verkligt och skriande behov. Med en tydlig produktsegmentering och fungerande integration i existerande miljö gör vi det enklare för vården att implementera viktiga förbättringar för att öka säkerheten inom läkemedelshantering.

Uppsala i november 2019
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

 

OM PHARMACOLOG

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

 

BOLAGETS UTVECKLING

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats. 

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel vid cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet genom ett avtal som löper tills vidare. 

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med Monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

I mars 2019 tecknades en order på fem DrugLog® enheter till NewYork Presbyterian i USA. Ett stort och viktigt genombrott på den nordamerikanska marknaden.

Bolaget har idag nio anställda och fyra ytterligare experter knutna till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis. 

Bolagets IP portfölj utökades under april 2018 med ett mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är därmed säkrad för framtiden. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp för iordningställande av samtliga läkemedel vid barnkliniken integrerad med DrugLog® och mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat och bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla prototypen till en kommersiell produkt. Vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP, i Göteborg i mars 2018 presenterade Bolaget en första prototyp av ReVal ™.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017 beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga mål till att fokusera på individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacolog’s första produkt DrugLog® har visat att bolaget är på rätt väg.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2019 en företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 5 juni 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 134% procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotika-behandling. Projektet kommer att pågå under 2019. Pharmacolog har sedan två år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga infektioner.

 

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt
I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan våren 2015 påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader
Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa och USA. Bolaget har haft en omsättning under året på 2 120 Tkr. Kostnaderna under året följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till september uppgår till 1 062 Tkr.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgår till -10 849 (-9 062) Tkr. Bolaget har idag nio anställda och personalkostnaderna uppgår till 4 190 (3 473) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet
Den 30 september 2019 uppgick bolagets likvida medel till 20 049 (16 456) Tkr. Soliditeten var 87,8 (84,0) %. Bolagets eget kapital uppgick till 22 854 (16 982) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -11 952 (-8 458) Tkr.

Aktiekapitalet är 5 954 218:80 kronor. Antalet aktier uppgår till 9 923 698.

Investeringar
Under det tredje kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 46 (229) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr.

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333
Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333
Ingående antal 2017-10-01 3 929 333
Nyemission 2017-11-01 3 929 333
Utgående antal 2018-03-31 7 858 666
Ingående antal 2018-04-01 7 858 666
Sammanslagning 2018-05-02 -3 929 333
Nyemission 2018-06-29 2 207 690
Utgående antal 2018-06-30 6 137 023
Ingående antal 2018-07-01 6 137 023
Nyemission 2018-07-06    951 333
Utgående antal 2018-09-30 7 088 356
Ingående antal 2018-10-01 7 088 356
Utgående antal 2019-03-31 7 088 356
Ingående antal 2019-04-01 7 088 356
Nyemission 2019-06-19
Nyemission 2019-06-28
2 529 594    305 748
Utgående antal 2018-09-30 9 923 698

 

Optioner
Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Lösen var möjlig fram till 30 juni 2019 men ingen av optionerna nyttjades. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Även dessa var möjliga att lösa fram till den 30 juni 2019 men ingen av optionerna nyttjades.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2018 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandum publicerat inför nyemission genomförd under våren 2019.

 

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2019                                                                                       13 februari 2020

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uppsala den 21 november 2019
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf)                                                 Olle Johansson

Ragnar Linder                                                           Carl-Johan Spak

Mats Högberg (VD)

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 09:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release