Erik Hedlund investerar i Pharmacolog och föreslås ta plats i styrelsen

Styrelsen för Pharmacolog har den 19 december 2016, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad emission till Erik Hedlund om 250 000 aktier. Emissionen tillför bolaget ca 2,5 MSEK. Samtidigt föreslås Erik Hedlund ta plats i Pharmacologs styrelse.

Emissionen sker till en kurs om 10,10 kronor per aktie. Priset per aktie motsvarar cirka tio procents rabatt mot genomsnittlig stängningskurs under en period om tio handelsdagar före offentliggörandet och cirka elva procents rabatt mot stängningskursen den 16 december.

Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

”Det är med stor glädje som vi hälsar Erik Hedlund välkommen till Pharmacolog. Han kommer med sin erfarenhet och sitt nätverk bli en viktig kraft i bolagets fortsatta utveckling. Erik har med stor framgång tidigare byggt mindre företag inom främst cancersjukvård till att bli viktiga spelare på en global marknad. Det känns oerhört stimulerande att ha med Erik på den resa som vi just inlett”, säger Gunnar Mattsson, styrelseordförande i Pharmacolog.

”Pharmacolog AB, genom sin expertkompetens och produkten DrugLog, är i en unik position att etablera en ledande position för kvalitetssäkring vid beredning och behandling med intravenösa läkemedel. Detta är något som är oerhört eftersatt inom bl.a. cancervården. Jag vill med min investering och styrelsepost i bolaget bidra till denna utveckling” säger Erik Hedlund.

”Jag har stora förhoppningar om att mina kunskaper från mer än tjugo års arbete inom onkologiområdet och erfarenheter av internationell marknadsföring och försäljning kommer att falla väl ut, inte minst som jag samarbetat med större delen av Pharmacologs ledningsgrupp i mina tidigare bolag”, fortsätter Erik Hedlund.

Pharmacolog kommer att kalla till en bolagsstämma den 11 januari 2017 i syfte dels att godkänna styrelsens emissionsbeslut, dels att välja in Erik Hedlund i styrelsen.

Efter emissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 3 929 333 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1.178.799,90 kronor.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Gunnar Mattsson, styrelseordförande                     Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 018 – 161869                                                       e-post gunnar.mattsson@lindahl.se


Se pressmeddelande