Förtydligande om extra bolagsstämma i Pharmacolog

I delårsrapporten den 25 november uppgavs att bolagets fortsatta satsningar kommer att kräva ytterligare kapital och att huvudinriktningen är att tillföra nytt kapital genom en företrädesemission under första halvåret 2017. Vidare uppgavs att Pharmacolog inom kort avsåg att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en företrädesemission. Det har dock visat sig att det bemyndigande som lämnades vid årsstämman 2016 möjliggör ett sådant beslut. Behovet av en extra bolagsstämma kring detta bortfaller därför.

Bolagets styrelse har ännu inte fattat något beslut om emission, men ambitionen att genomföra en sådan emission under våren 2017 kvarstår.

Om Pharmacolog AB 

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com 

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                  Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 515 07 28                         e-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se


Se pressmeddelandet