Kallelse till extra bolagsstämma I Pharmacolog i Uppsala AB

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 januari 2017 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

–                     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 januari 2017, och

–                     dels anmäla sin avsikt att närvara senast kl. 16.00 måndagen den 9 januari 2017 per post på adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk A9, 752 75 Uppsala, eller per e-post till karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 4 januari 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats http://www.pharmacolog.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 3 679 333 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

1.           Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.           Upprättande och godkännande av röstlängd

3.           Godkännande av dagordning

4.           Val av en eller två justeringsmän

5.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.           Godkännande av styrelsens emissionsbeslut den 19 december 2016

7.           Val av styrelseledamot

8.           Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Godkännande av styrelsens emissionsbeslut

Styrelsen för Pharmacolog beslutade, under förutsättning av bolagssstämmans godkännande, den 19 december 2016 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 75 000 kronor genom nyemission av högst 250 000 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Hedlund. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning senast den 5 januari 2017. De nya aktierna emitteras till en kurs av 10,10 kronor per aktie. Teckningskursen har bestämts utifrån marknadskursen med viss sedvanlig emissionsrabatt. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner beslutet.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 – Val av styrelseledamot

Till ny ledamot av styrelsen föreslås Erik Hedlund.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk A9, 752 75 Uppsala, senast onsdagen den 28 december 2016. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Uppsala i december 2016

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

StyrelsenFör mer information kontakta

Karl-Erik Carlström, VD

E-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se

Tel: 0705-150728Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Se pressmeddelande