Kommuniké från årsstämman 2024 in Perpetua Medical

Årsstämman i Perpetua Medical AB (publ) hölls den 14 juni 2024, kl. 10.00 i Clarion Hotel Gillets lokaler på Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens förslag som tidigare offentliggjorts. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att förlust enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja den verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare beslutade stämman att bevilja styrelseledamöterna Ragnar Linder och Henrik Magnusson Hjort ansvarsfrihet. Styrelseledamöterna Anders Hedlund och Erik Hedlund beviljades ej ansvarsfrihet då en enskild aktieägare, med röstmajoritet i denna fråga, röstade mot ansvarsfrihet. Inget motiv lämnades.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.

Det beslutades att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade enhälligt att antalet ordinarie ledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Stämman beslutade enhälligt om omval av samtliga styrelseledamöter, dvs. av Erik Hedlund, Ragnar Linder, Henrik Magnusson Hjort och Anders Hedlund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Hedlund.

Stämman beslutade enhälligt om omval av det registrerade revisionsbolaget Folkesson Råd & Revision AB med Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas upp till den gräns för aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

För mer information:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, vd, tel: 070-952 09 12 eller via

e-post:  anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

 

Om Perpetua Medical AB

Perpetua Medicals ambition är att bli serieförvärvare av lönsamma företag inom vårdsektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamhet och beslutsfattande sker i fristående dotterbolag, skapar de bästa förutsättningarna för värdeskapande. Företagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) speglar strategin att förvärva företag för att äga dem och utan någon fast tidshorisont.

 

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida https://perpetuamedical.se/.

 

 


Release