Kommuniké från Pharmacologs årsstämma 2018

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 29 april 2019 i Uppsala och beslutade om bl.a. följande: 

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag. 
 

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Erik Hedlund och Olof Johansson samt nyval av Carl-Johan Spak och Ragnar Linder. Erik Hedlund omvaldes även som styrelseordförande.
 

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Folkesson Råd & Revision AB med godkända revisorn Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.
 

Ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken §§ 4 och 5 erhåller följande lydelse i fråga om aktiekapital respektive antalet aktier:

§ 4: Aktiekapitalet utgör lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.

§ 5: Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken. 

Emissionsbemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, dels fatta beslut om företrädesemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dels fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock i det senare fallet inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release