Kommuniké från Pharmacologs extra bolagsstämma den 23 mars 2021

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 23 mars 2021 i Uppsala varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Införande av personaloptionsprogram 2021/2026

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personaloptionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till Bolaget självt, för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogrammet samt för att säkra med personaloptionsprogrammet förenade kostnader.

Programmet omfattar högst 445 329 personaloptioner som vederlagsfritt ska tilldelas deltagarna i personaloptionsprogrammet. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner tidigast 36 månader och senast 40 månader efter tilldelningen, dock aldrig senare än den 23 juli 2026. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att under utövandeperioden förvärva en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 % av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 9 mars-22 mars 2021. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till 381 711 kronor. Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogrammet beräknas uppgå till högst ca 4,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Samtliga beslut på stämman beslutades enhälligt.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release