Kvartalsrapport januari - mars 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 26 april 2019. Pharmacolog i Uppsala ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – mars 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.pharmacolog.com

Första kvartalet 1 januari 2019 – 31 mars 2019

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 343 (100) Tkr. 
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 024 (-2 849) Tkr. 
  • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,57 (-0,73) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • DrugLog® systemet installeras i Barcelona tillsammans med B .Braun
  • Antibiotikaprojektet beviljas kliniskt prövningstillstånd
  • Pharmacolog ingår distributionsavtal med SmartCompounders B. B. gällande den nederländska marknaden

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • New York Presbyterian beställer 5 DrugLog® system
  • Princess Máxima Center i Utrecht beställer ett DrugLog® system
  • Pharmacolog flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler


VD kommenterar

2019 har startat mycket lovande för bolaget med flera ordrar där vår stora genombrotts-order i USA kanske fått mest uppmärksamhet. Att sälja 5 system till ett av USA:s mest väl-renommerade sjukhuskedjor, som en viktig del i deras program för att förhindra Drug Diversion, är utomordentligt glädjande. Att det sker efter en omfattande analys av samtliga konkurrerande tekniker öppnar upp för en miljardmarknad.

Vi har även sålt vårt första system i Holland och tecknat avtal med en distributör och för diskus-sioner med ytterligare potentiella distributörer i Väst- och Centraleuropa.

Vi har under hösten knutit kontakter med ytterligare potentiella strategiska partners. Intresset var påtagligt vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP, i Barcelona där internationella aktörer besökte vår monter för att lära sig mer om bolaget och vår teknologi.

Satsningen på USA fortsätter i oförminskad styrka. I början av april deltog Bolaget i en Drug Diversion konferens i St. Petersburg, Florida där DrugLog® demonstrerades och rönte stort intresse. Pharmacolog Inc. är bildat så vi har nu lättare ingå avtal med amerikanska sjukhus och vi har en strategisk partner med ett väl etablerat nätverk.

Samarbetet med B. Braun fortskrider enligt plan. Vi har, som ett led i samarbetet, under året installerat DrugLog® vid ett av de större sjukhusen i Barcelona med en helt nyutvecklad mjukvara där DrugLog® är integrerad i en arbetsprocess som hanterar cellgifter från ordination till dess att läkemedlet admin-istreras till patient.

Vårt tidiga utvecklingsprojekt att utveckla en metod för att möjliggöra patientnära kontroll av antibiotikakoncentration i blod fortsätter enligt plan och genom att vi i februari erhöll kliniskt prövningstillstånd sker nu mätningar på prover från patienter. Arbete sker tillsammans med Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset med stöd från Vinnova.

Året har onekligen börjat i raketfart och vår ambition att etablera en verksamhet i USA har infriats. Vi kommer att fortsatt satsa på marknadsaktiviteter i Nordamerika. Vidare jobbar vi intensivt för att ytterligare förfina vårt produkterbjudande så att det är ännu mer anpassat för respektive marknadssegment.

Vi har också under april månad flyttat till större och mer ändamålsenliga lokaler så att vi också kan expandera personalstyrkan i enlighet med vår plan.

Vi står nu väl rustade för att realisera våra mål och skapa en positiv och långsiktig värdeupp-byggnad i Bolaget.

Uppsala i april 2019
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

I mars 2019 tecknades en order på fem DrugLog® enheter till NewYork Presbyterian i USA. En stor och viktig genombrottsorder på den nordamerikanska marknaden

Bolaget har idag fem anställda och sex ytterligare experter knutna till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

Bolagets IP portfölj avseende patent utökades under april 2018 med ett mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat och bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla prototypen till en kommersiell produkt. Vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP, i Göteborg i mars 2018 presenterade Bolaget visade en första prototyp av ReVal ™.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017 beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacolog’s första produkt DrugLog® har visat att bolaget är på rätt väg.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2018 en företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 14 juni 2018 och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 80 procent. Cirka 56 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Slutligen tecknades cirka 20 procent av emissionen av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2019. Pharmacolog har sedan ett år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga infektioner.

Finansiell utveckling

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under perioden på 343 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till mars uppgår till 355 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -4 024 (-2 849) Tkr. Bolaget har idag fem anställda och personalkostnaderna för kvartalet uppgår till 1 415 (1 176) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 mars 2019 uppgick bolagets likvida medel till 9 984 (8 382) Tkr. Soliditeten var 70,0 (66,4) %. Bolagets eget kapital uppgick till 9 683 (8 368) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -3 352 (-2 218) Tkr.

Aktiekapitalet är 4 253 013:60 kronor. Antalet aktier uppgår till 7 088 356.

Investeringar

Under det första kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 118 (59) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr.


Aktier och Optioner

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333


Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333


Ingående antal 2017-10-01 3 929 333
Nyemission 2017-11-01 3 929 333
Utgående antal 2018-03-31 7 858 666


Ingående antal 2018-04-01 7 858 666
Sammanslagning 2018-05-02 -3 929 333
Nyemission 2018-06-29 2 207 690
Utgående antal 2018-06-30 6 137 023


Ingående antal 2018-07-01 6 137 023
Nyemission 2018-07-06    951 333
Utgående antal 2018-09-30  7 088 356


Ingående antal 2018-10-01  7 088 356
Utgående antal 2019-03-31  7 088 356

Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Varje teckningsoption berättigar till teckning av 0,70 aktier av serie B i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 51,63 kronor per aktie. Lösen är möjlig fram till och med 30 juni 2019.

Om samtliga utgivna teckningsoptioner nyttjas medför det en utspädning om 3,4 procent av såväl aktiekapitalet som antalet röster i bolaget i förhållande till antalet aktier per den 21 maj 2018. 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2018 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandum publicerat inför nyemission genomförd under våren 2018. 

Kommande rapporter

Delårsrapport (Q2) januari – juni 2019                                              26 augusti 2019
Delårsrapport (Q3) januari – sept 2019                                               21 november 2019
Bokslutskommuniké 2019                                                                   13 februari 2020

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uppsala den 25 april 2019

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf)                                   Hans Dahlin

Olle Johansson                                         Mats Högberg (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 070-546 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på

http://www.pharmacolog.com/investor-relations/financial-reports/ 


För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl 08:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Kvartalsrapport Pharmacolog AB januari – mars 2019