Perpetua Medical erbjuds lånefacilitet om upp till 25 miljoner kronor

Perpetua Medical AB (publ) erbjuds lånefacilitet om upp till 25 miljoner kronor av huvudägaren Nolsterby Invest för att nyttja vid förvärv av aktier i andra bolag.

 

Bolagets huvudägare Nolsterby Invest AB har erbjudit en lånefacilitet om upp till 25 miljoner kronor enligt nedan beskrivna villkor, under förutsättning att avtalet godkänns av extra bolagsstämma senast den 31 augusti 2024. Nolsterby Invest AB erbjuder lånefaciliteten för att bolaget ska kunna genomföra de första förvärven enligt bolagets nya affärsinriktning då bolagets egna tillgångar för närvarande inte är tillräckliga. Nolsterby Invest AB äger 25,1 procent av aktierna i Perpetua Medical AB (publ) och anses därmed vara närstående till bolaget, vilket medför att reglerna i kap. 16 a aktiebolagslagen om vissa närståendetransaktioner behöver beaktas.

  • Lånefaciliteten uppgår till högst 25 000 000 kronor

  • Räntan är rörlig och utgår med STIBOR 3M + 4%-enheter. Ränta ska dock aldrig utgå med lägre än 6%. Upplupen ränta ska betalas i efterskott vid utgången av varje räkenskapsår respektive när kapitalbelopp återbetalas.

  • Faciliteten får endast nyttjas för köp av aktier i andra bolag. Nolsterby Invest ABs styrelses skriftliga godkännande av ett tänkta förvärvet är en förutsättning för att ett avrop ska få ske, såvida inte Bolaget åtar sig att ställa tillfredställande säkerhet för det tänkta lånet.

  • Låneavrop kan ske vid ett eller flera tillfällen med endast en övre beloppsgräns om facilitetens totalbelopp 25 000 000 kronor. Avrop kan ske fram till och med 31 mars 2026.

  • Lån löper till och med 31 december 2028, varvid det ska återbetalas. Under låneperioden är lånen amorteringsfria. Bolaget har dock rätt att amortera valfritt belopp under löptiden. Återbetalas lån i förtid ska även upplupen ränta vid återbetalningstillfället betalas av Bolaget.

 

Anders Hedlund, VD för Perpetua Medical, kommenterar: ”Denna finansieringslösning är en viktig pusselbit i den affärsplan vi har lagt fram för Perpetua Medical. Jag är särskilt nöjd med att ha en finansieringslösning på plats som är icke-utspädande för bolagets aktieägare och nu när vi också befinner oss i förhandlingar om att göra de första förvärven.”

 

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 08.30.

 

För mer information:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, vd, tel: 070-952 09 12 eller via

e-post:  anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Om Perpetua Medical AB

Perpetua Medicals ambition är att bli serieförvärvare av lönsamma företag inom vårdsektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamhet och beslutsfattande sker i fristående dotterbolag, skapar de bästa förutsättningarna för värdeskapande. Företagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) speglar strategin att förvärva företag för att äga dem och utan någon fast tidshorisont.

 

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida https://perpetuamedical.se/.

 

 


Release