Perpetua Medical har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av en majoritetspost i ES-Medical AB

Perpetua Medical AB (publ) (”Perpetua Medical”) har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i ES-Medical AB (”ES-Medical” eller ”Bolaget”) avseende en investering i Bolaget samt förvärv av aktier i ES-Medical. Perpetua Medicals ägarandel avses uppgå till 70 procent av aktierna i Bolaget efter transaktionen, med en option att förvärva resterande 30 procent efter tre år.

ES-Medical är ett Uppsalabaserat företag verksamma inom desinfektion och reparation av endoskopi- och ultraljudsprober. Bolaget utför även service av den egenutvecklade produkten C-10 Probetester, en enhet som automatiskt mäter läckströmmar samt desinficerar och sköljer ultraljudsprober.

Anders Hedlund, tillförordnad VD i Perpetua Medical kommenterar avsiktsförklaringen:

”Vi har haft flera möten med Sören Apell och Erik Gripenberg, grundarna till ES Medical, och har blivit imponerade av deras affärsmässighet och bolagets ledande ställning på den Skandinaviska marknaden inom det som benämns ’probe management’. Vi ser fram emot att, tillsammans med grundarna, fortsätta utveckla verksamheten mot ökad tillväxt och lönsamhet. Ett viktigt inslag i detta är att addera egna produkter till den befintliga produktportföljen.”

ES-Medicals nettoomsättning för räkenskapsåret 2023 uppgick till 9,3 MSEK, med ett rörelseresultat om 1,5 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,1 procent. Bolagets försäljning för de fem första månaderna 2024 uppgår till 6,3 MSEK.

Transaktionen avses ske till en initial köpeskilling om 5,23 MSEK, fördelat på en investering genom en riktad emission i Bolaget om 2,09 MSEK och förvärv av aktier om 3,14 MSEK från Bolagets nuvarande aktieägare. Tre år efter den initiala investeringen har Perpetua Medical en option att förvärva resterande 30 procent av aktierna i ES-Medical till en förbestämd multipel. Vidare kan två tilläggsköpeskillingar betalas ut under två års tid motsvarande 20 procent av Bolagets rörelseresultat före av- och nedskrivningar för respektive år. Tidsfristen för tilläggsköpeskillingarna beräknas påbörjas tidigast 2028.

Transaktionen är villkorad av Perpetua Medicals due diligence, samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtalet är planerat till Q3 2024.

 

Viktig information

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2024, kl. 21:38 CEST.

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, tillförordad VD, tel: 070-952 09 12 eller via

e-post: anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Perpetua Medicals Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se

Om Perpetua Medical AB (publ)

Perpetua Medicals ambition är att bli en serieförvärvare av lönsamma företag inom vårdsektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamhet och beslutsfattande sker i fristående dotterbolag, skapar de bästa förutsättningarna för värdeskapande. Företagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) speglar strategin att förvärva företag för att äga dem och utan någon fast tidshorisont.

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida https://perpetuamedical.se/.

 


Release