Pharmacolog beviljas ytterligare USA patent

Pharmacolog har erhållit ett patentgodkännande från den Amerikanska Patentmyndigheten för s.k. adaptiv läkemedelsbehandling. Patentet förstärker det redan registrerade patentet, US 2018 / 0028750 A, som godkändes februari 2018.

Under 2018 godkände den Amerikanska Patentmyndigheten Bolagets patentansökan avseende metod och system för dosreglering av läkemedelskoncentrationen i infusionsvätskan under behandling. Myndigheten erbjöd i samband med godkännandet om möjligheten att inlämna en ny s.k. avdelad patentansökan som vidgar kravlistan och ytterligare specificerar vilka ingående reglerparametrar som påverkar dosregleringen. Patentet gäller täcker nu in dosreglering utifrån från fysiologiska och biologiska responsparametrar som temperatur, andning, biomarkörer i olika kroppsvätskor. Den nya ansökan har nu godkänts av den Amerikanska Patentmyndigheten och gäller fram till 2035.

Hans Dahlin, Grundare och Forskningschef kommenterar, ”Detta är ett stort framsteg som stärker vår patentsituation för nya framtida produkter inom Personalized Medicine. De två USA patenten ger ett starkt skydd för våra framtida lösningar inom adaptiv läkemedelsbehandling. För att kunna erbjuda verklig individanpassad vård, krävs också att man ändrar det sätt på vilket man idag medicinerar. En effektiv behandling av svårt sjuka patienter kräver att man kontinuerligt tar hänsyn till patientens reaktioner.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release