Pharmacolog ett steg närmare patientnära mätning av antibiotikanivåer

Akademiska sjukhuset har i dagarna lämnat sin slutrapport till Vinnova gällande ett projekt som drivits i samarbete med Pharmacolog AB. Syftet med projektet är att utveckla en patientnära metod för bestämning av antibiotikakoncentration i blod.

Vinnova projektet ”Patientnära mätning av plasma antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner” har drivits av Akademiska sjukhuset tillsammans med Pharmacolog AB. Projektet statade i september 2018 och har nu avslutats och slutrapport har skickats till Vinnova. Projektet är en del av Vinnovas nationella program Medtech4Health. Akademiska sjukhuset konstaterar i sin rapport att de inom ramen för projektet har lyckats med att ta fram metoder för provhantering och att den kliniska prototyp som är utvecklad av Pharmacolog kan upptäcka överdosering av antibiotika men precisionen behöver förbättras för att upptäcka underdosering.  

Torbjörn Norberg, produktchef och ansvarig för innovation kommenterar: ”Det har varit ett mycket intressant projekt och vi är mycket glada över det goda utfallet. Vid behandling av patienter med allvarliga infektioner är det avgörande att uppnå rätt koncentration av antibiotika hos patienten. För låg koncentration främjar framväxten av resistenta bakterier och för höga koncentrationer kan vara rent dödliga för patienten. Vi avser fortsätta samarbetet med Akademiska sjukhuset för att ytterligare förbättra prestandan i vår prototyp för att med större precision även kunna upptäcka för låga koncentrationer.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release