Pharmacolog genomför nyemission

Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 14 januari 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillför nyemissionen bolaget drygt 7,3 MSEK före emissionskostnader. Ledning, styrelse och andra närstående till bolaget har förbundit sig att teckna aktier för cirka 0,7 MSEK. Därutöver har teckningsåtaganden för ytterligare cirka 2,6 MSEK erhållits. Sammanlagt har alltså cirka 45 procent av emissionen säkerställts på förhand.

Marknads- och försäljningsinsatserna i Europa för Pharmacolog följer den plan bolaget lade upp i samband med marknadsintroduktionen av DrugLog®. De utprovningar som gjorts vid apotek och kliniker runt om i Europa det senaste året har varit mycket lyckade, vilket gör att Bolaget förväntar sig en första order på system från europeiska kunder relativt snart.

Intresset från den amerikanska marknaden kom betydligt tidigare än styrelsen förväntat sig. På sikt förväntar sig Bolaget beställningar även från amerikanska kunder.

Syfte med emissionen

Föreliggande nyemission syftar i första hand till att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av DrugLog® på den västeuropeiska marknaden.

Villkor för nyemissionen

–      Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

–      Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

–      Emissionskursen är 6 kronor per aktie.

–      Nyemissionen omfattar maximalt 1 226 444 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

–      Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 29 mars 2016.

–      Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är den 30 mars 2016.

–      Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 31 mars 2016.

–      Teckning med företrädesrätt sker genom betalning under perioden den 4 – 22 april 2016.

–      Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–      Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden den 4 april – 20 april 2016.

–      Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 4 april 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i början av maj 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida http://www.pharmacolog.se, på AktieTorgets hemsida http://www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida http://www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Hans Dahlin, tel. 0705-46 50 12 eller via mail hans.dahlin@pharmacolog.se, eller vice VD Karl-Erik Carlström, tel. 0705-15 07 28 eller via mail karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se .

Om Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se


Se pressmeddelande