Pharmacolog och AcouSort ingår avsiktsförklaring gällande integration av unik metod för blodseparation

Pharmacolog AB och Lundbaserade AcouSort AB har tecknat en avsiktsförklaring om ett långsiktigt samarbete med fokus på att undersöka potentialen att integrera AcouSorts teknik i Pharmacologs produkter. Syftet är att samarbetet ska resultera i utvecklingen av en ny produkt för bestämning av antibiotikakoncentration i blod från kritiskt sjuka patienter.

Pharmacolog har under de senaste två åren lett ett utvecklingsprojekt tillsammans med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Projektet handlar om utveckling av metoder och teknik för patientnära mätningar av antibiotikakoncentration i blod från patienter som genomgår behandling för svåra infektioner. Pharmacologs mätteknik kräver tillgång till blodplasma. Genom att använda AcouSorts teknik kan separering av blodplasma integreras direkt i framtida produkt. Med AcouSorts teknik minimeras manuella hanteringssteg och plasmaproverna är av högre kvalitet jämfört med vanliga centrifugeringsmetoden.

Under den tidiga våren har AcouSort genomfört studier tillsammans med Pharmacolog. Målet har varit att undersöka om AcouSorts teknologi för blodplasmaseparation är lämplig att kombinera med Pharmacologs mätteknik för att möjliggöra direkt mätning av antibiotikakoncentrationen i plasmafraktionen av blodprover. De preliminära resultaten har varit mycket positiva och visar att plasma genererad av AcouSorts akustiska separationsteknik ger en bättre och mer stabil provkvalitet jämfört med andra metoder. Detta är avgörande för noggrannheten i Pharmacologs mätteknik.

Bolagen kommer nu att gemensamt arbeta för att förfina tekniken ytterligare med målet att integrera AcouPlasma teknologin i Pharmacologs framtida system för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen i blod.

Mats Högberg, VD i Pharmacolog kommenterar: ”Det som AcouSort har tagit fram är smått revolutionerande, att med ljudvågor kunna effektivt separera blodets olika komponenter. Efter att ha utvärderat ett flertal rätt komplicerade separationsmetoder var det mycket glädjande att se hur smidigt det gick att lösa med AcouSorts teknik. Vi planerar nu att accelerera utvecklingsarbetet inom antibiotika projektet samt även utöka antalet kliniska partners.”

Torsten Freltoft, VD för AcouSort kommenterar: ”Vi är mycket glada över detta nya samarbete och vi ser stor potential i att kombinera vår kärnteknologi med Pharmacologs teknik för spektrofotometrisk analys av blodplasmaprover för att gynna svårt sjuka patienter. Som framgår av de inledande studierna ger vår teknik blodplasma av högsta kvalitet på ett automatiserat och integrationsvänligt sätt. Fler och fler life science-företag upptäcker att vår teknik kan lösa några av deras kärnproblem, så att de kan utveckla nästa generation av patientnära verktyg och analytiska instrument. Det har varit vår vision hela tiden, och det är väldigt spännande att se denna utveckling.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl 11:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release