Pharmacolog offentliggör informationsmemorandum samt datum för investerarträffar inför företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum avseende förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 10 maj 2019 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida samt kommer att göras tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 21 maj 2019 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 17 maj 2019 och sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är den 15 maj 2019.

Investerarträffar

I samband med Företrädesemission kommer Pharmacolog att delta på investerarträffar i Stockholm och Malmö.

20 maj 2019, Öresundsdagen i Malmö
VD Mats Högberg presenterar 14.00-14.30
Clarion Hotel & Congress Malmö

3 juni 2019, Mangold Insights Investerardag
VD Mats Högberg presenterar 15.40-16.00
Scandic Anglais, Stockholm

Anmälan till Öresundsdagen i Malmö görs genom Aktiespararna och anmälan till Mangold Insights Investerardag görs till investerardag@mangold.se eller via mangold.se/investerardag.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.com
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pharmacolog i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Pharmacolog kommer endast att ske genom informationsmemorandumet.

Release