Pharmacolog växlar upp och tillsätter ny VD

Framgångarna med att introducera bolagets DrugLog® teknologi på marknaden för säker och effektiv läkemedelshantering under 2016 och 2017 har gjort att styrelsen tagit beslut om att utöka Pharmacologs affärsidé och mål. Samtidigt tillsätter bolaget Mats Högberg som ny VD.

Pharmacolog har under de senaste åren framgångsrikt etablerat viktiga internationella och nationella referensinstallationer med gott resultat. Erfarenheterna från dessa samt lyckosamma kliniska forskningssamarbeten visar på ett uttalat behov av moderna verktyg och system för en effektiv läkemedelshantering. Behovet är större än att säkerställa att patienten får rätt läkemedel och rätt dos, utan innefattar också behov av nya metoder och system för att säkerställa att administrationen av läkemedlet sker på ett för patienten optimalt sätt.  

Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacologs första produkt DrugLog® har visat, att bolaget är på rätt väg.

”Pharmacolog har byggt upp en unik kompetens inom området kvalitetskontroll av intravenösa läkemedel. Bolaget är nu redo att ta nästa steg, nämligen att optimera behandlingarna med intravenösa läkemedel av svårt sjuka patienter. Vi kan därmed bidraga att förbättra behandlingsresultaten och minska lidandet för dessa patienter. Vår nya VD, Mats Högberg, som har en lång klinisk, teknisk och marknadsmässig erfarenhet, har rätt egenskaper för att framgångsrikt introducera bolagets lösningar på den internationella marknaden.” säger styrelsens ordförande, Erik Hedlund

”Det känns väldigt stimulerande och spännande att få styrelsens förtroende att leda Pharmacolog in i en ny fas. Jag har arbetat internationellt med medicinsk teknik i över 25 år men tror inte att jag stött på ett område som känns mer angeläget; att verka för en optimering av den medicinering som sker inom dagens specialistvård. Det är dags att begreppet ’Personalized Medicin’ verkligen betyder att en enskild patient får medicinering utifrån sina individuella behov.” säger Mats Högberg, tillträdande VD.För mer information kontakta

Erik Hedlund, styrelseordförande Pharmacolog i Uppsala AB

E-post: erik.hedlund@beamocular.com

Tel: 070-382 0841


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att utveckla system och lösningar som förbättrar medicinsk vård genom att varje enskild patient får en medicinering helt enligt den intention som avses utav förskrivande läkare eller sjuksköterska.  Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet och där läkemedlet kontrolleras och justeras under hela behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Se pressmeddelande