Pharmacologs nyemission övertecknad – tillförs cirka 24,1 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av styrelsen den 10 maj 2019 (”Företrädesemissionen”). Cirka 89,2 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande cirka 44,6 procent av emissionen mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades således cirka 133,8 procent. Då Företrädesemissionen övertecknats kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 2 529 594 B-aktier med stöd av teckningsrätter och 305 748 B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i emissionsbeslutet och informationsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Pharmacolog med cirka 1 701 205,20 SEK genom utgivande av 2 835 342 B-aktier. Efter registrering av nyemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till cirka 5 954 218,80 SEK medan antalet B-aktier kommer att uppgå till 9 923 698. 

Handel med betalda tecknade aktier (BTA:s) på Nasdaq First North beräknas ske till dess att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 25.

Rådgivare

Mangold Fondkommision AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni kl 15:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release