Styrelseordförande i Pharmacolog köper teckningsoptioner av serie TO1

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar att Nolsterby Invest AB, majoritetsägt av Pharmacologs styrelseordförande Erik Hedlund avser teckna sina 154 165 st tilldelade teckningsoptioner samt att de nyligen köpt ytterligare 18 340 teckningsoptioner av serie TO1

Det av styrelseordförande Erik Hedlund majoritetsägda Nolsterby Invest AB har lämnat en förbindelse om att teckna samtliga 154 165 tilldelade optioner under teckningsperioden i augusti. Vidare meddelar Nolsterby Invest AB att de har förvärvat ytterligare 18 340 teckningsoptioner av serie TO1. Säljare av optionerna var BBD Bridging Business Development AB, ägt av Pharmacologs styrelseledamot Olof Johansson, och köpeskilling uppgick 1,60 SEK per option.  

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth under perioden från och med den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021, dock lägst kvotvärdet för Pharmacologs aktier och högst 12,00 SEK per aktie.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 äger rum under perioden från och med den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 handlas under perioden från och med den 28 juli 2020 till och med den 18 augusti 2021.

Vid maximal tilldelning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Pharmacolog tillföras upp till cirka 33,8 MSEK, beroende på teckningskurs.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release