Bokslutskommuniké Pharmacolog 2023

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari 2024. Pharmacolog i Uppsala AB (publ) bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och bifogas som pdf.

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

 • Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 2 567 (1 785) KSEK.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 159 (-6 763) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie för kvartalet var före utspädning -0,06 (-0,36) SEK och efter utspädning   -0,03 (-0,31) SEK.

Perioden 1 januari – 31 december 2023

 • Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 9 936 (10 114) KSEK.
 • Rörelseresultatet för helåret uppgick till -18 492 (-19 109) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie för helåret var före utspädning -0,44 (-1,17) SEK samt efter utspädning   -0,27 (-1,10) SEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2023

 • Pharmacolog initierar ett kostnadsbesparande program med syfte att avsevärt minska de
 • löpande driftskostnaderna samtidigt som företagets organisation effektiviseras för att stödja befintliga kunder och externa distributörer. Genomförandet av kostnadsreducerande åtgärder startar omedelbart och kommer att vara fullt genomfört i Q1 2024. Vid full effekt kommer åtgärderna att minska driftskostnaderna med minst 35 % jämfört med driftskostnaderna för helåret 2022, detta motsvarar en summa på minst 10 miljoner SEK.
 • Teckningsoptioner av serie TO2 har omräknats och teckningskursen vid utnyttjande av
 • teckningsoptionerna i Pharmacolog har satts till 0,18 SEK. Teckningsperioden pågår mellan den 4 och den 13 oktober 2023. Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 1,65 procent och Pharmacolog erhåller cirka 6,6 KSEK.
 • Styrelsen för Pharmacolog har beslutat att med omedelbar verkan implementera en strategi med målet att avyttra hela eller delar av verksamheten. En försäljning kan ske både till företag av industriella skäl eller genom en finansiell transaktion, till exempel ett omvänt förvärv. Det finns dock inga garantier för att en sådan transaktion kommer att ske, och i sådant fall kommer styrelsen att verka för en kontrollerad avveckling av verksamheten genom frivillig likvidation.
 • Aktieägarna i Pharmacolog kallas till extra bolagsstämma som äger rum den 15 november 2023. Det beslutades att minska bolagets aktiekapital med högst 11 449 591,081 kronor, dock inte lägre än till 662 138,90 kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Efter att minskningen verkställts, i enlighet med förslaget, kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 662 503,42 kronor, fördelat på 66 250 342 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 kronor.
 • B. Braun Medical Spanien beställer ytterligare två DrugLog™-system för kvalitetskontroll av sammansatta läkemedel på sjukhus för leverans i slutet av december.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Pharmacolog får två DrugLog™-order för installation på välkända sjukhus i Europa. En
 • DrugLog™-order har lagts av Pharmacologs distributör Added Pharma på uppdrag av The Netherlands Cancer Institute, ett av världens mest omfattande cancercenter, i Amsterdam. Dessutom beställer B. Braun Medical Spain ett komplett DrugLog™-system för installation på Hospital de A Coruña, ett av de största sjukhusen i Galicien.
 • Pharmacolog USA Inc. får en beställning från Inova Healthcare på ett WasteLog™-system som ska placeras på Inova Fair Oaks Hospital i Fairfax, VA.
 • Pharmacolog avyttrar i februari sin produktlinje Druglog™ till RaySearch Laboratories AB
 • genom ett så kallat tillgångsförvärv. Det totala värdet av transaktionen uppgår till 8,5 miljoner kronor, varav kontantersättningen är 7 miljoner kronor, som kommer att betalas vid tidpunkten för stängning. Genom denna transaktion får Druglog™ nya och bättre
 • förutsättningar att utvecklas kommersiellt inom RaySearch, till förmån för cancerpatienter och vårdgivare världen över.
 • Pharmacolog har sagt upp det befintliga partnerskapsavtalet med Codonics Inc. som ingicks i december 2020 för försäljning och marknadsföring av WasteLog™ och DrugLog™ för den nordamerikanska marknaden och flera andra regioner med omgående verkan på grund av undermålig säljprestation kopplat till minimiförsäljningsmål för DrugLog™- och WasteLog™ i avtalet. Det innebär att Pharmacolog i fortsättningen kommer att ha ensamrätt att distribuera bolagets produkter i dessa regioner. Dessutom bedömer ledningen och styrelsen att förutsättningarna för att framgångsrikt exekvera på bolagets strategi och avyttra resterande tillgångar ökar.
 • Pharmacologs styrelse avser att omgående utreda förutsättningarna för en ny affärsinriktning vilket kan innefatta förvärv av nischade och lönsamma bolag inom life science sektorn. Detta efter de nya förutsättningar som skapades i samband med den framgångsrika inkråmsförsäljningen av Druglog™ till Raysearch Laboratories AB tillsammans med de kostnadsbesparande åtgärder som styrelsen genomfört som har ledd till att den finansiella risken är reducerad så till den grad att bolagets ställning kan bana väg för en sådan utredning.

VD kommenterar

Det fjärde kvartalet präglades av aktiviteter till följd av tidigare kommunicerade kostnadsreduktioner och genomförandet av en industriell eller finansiell försäljning. I första hand har Pharmacolog under de senaste månaderna minskat sin personalstyrka med över 60% jämfört med samma period förra året, samtidigt om vi behållit hela det tjänsteutbud som företaget tillhandahåller. Jag vill därför ta tillfället akt att framföra mitt uppriktiga tack till alla kvarvarande anställda för deras hårda arbete, vilket inte alltid varit lätt under de givna omständigheterna. Genom de kostnadsbesparande åtgärderna har vi avsevärt förbättrat företagets finansiellaställning, vilket har gjort det möjligt för ledningen att helt koncentrera sig på att förbereda och genomföra den planerade industriella eller finansiella försäljningen.

Här finns kanske den mest positiva nyheten att rapportera. Efter omfattande och intensiva diskussioner med olika potentiella intressenter har företagsledningen lyckats nå en viktig milstolpe i genomförandet av den initierade försäljningsstrategin genom undertecknandet av ett avtal om att överföra tillgångarna i produkten DrugLog till RaySearch Laboratories AB. I detta sammanhang har RaySearch förvärvat äganderätten till Druglog™-produkten för användning inom onkologi, inklusive hårdvaruplattformen mätinstrument v2.0 och alla immateriella rättigheter relaterade till Druglog™. 

På försäljningsfronten blev vi positivt överraskade med en beställning av två DrugLogsystem som beställdes av B. Braun Medical Spain med leverans i december 2023. Ytterligare två DrugLog- och ett WasteLog-system beställdes efter det fjärde kvartalets utgång.

Dock räckte inte försäljningssiffrorna för helåret 2023 till för att väsentligt förbättra resultatet jämfört med 2022. Pharmacolog koncernens omsättning landade för det fjärde kvartalet på 2 567 KSEK, jämfört med 1 785 KSEK för det fjärde kvartalet 2022. Koncernens omsättning för helåret 2023 uppgår till 9 936 KSEK jämfört med föregående års omsättning på 10 114 KSEK. 

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet blev -4 159 KSEK jämfört med samma period föregående år, -6 763 KSEK. Vi ser här de första effekterna av kostnadsbesparingsåtgärderna, hänförligt till lägre kostnader för externa konsulter och egen personal.

Rörelseresultatet för helåret 2023 uppgår till -18 492 KSEK jämfört med helårsresultatet för 2022, -19 109 KSEK och visar på en marginell förbättring, vilket främst är relaterat till besparingsåtgärderna.

Med de positiva effekterna av kostnadsbesparingsåtgärderna och tillgångsaffären i ryggen kan vi konstatera att införandet och genomförandet av de två senaste strategiska initiativen innebar att rätt beslut fattades vid rätt tidpunkt, vilket avsevärt minskade Pharmacologs finansiella risk. Det innebär även att arbetet med den fortsatta implementeringen av den tidigare kommunicerade strategin kan fortsätta med full intensitet under 2024. Diskussioner pågår om försäljning av hela eller delar av Pharmacologs kvarvarande affärsområden. Vi kommer nu att göra allt som står i vår makt för att slutföra dessa åtgärder för att på bästa möjliga sätt försvara de värden som skapats inom företaget till gagn för investerare, kunder och anställda.

Uppsala i februari

Lars Gusch, vd

Kommande rapporter och årsstämma

Delårsrapport januari-mars 2024        17 maj, 2024

Årsstämma                                         14 juni, 2024

Delårsrapport april-juni 2024              23 augusti, 2024

Delårsrapport juli-september 2024     22 November, 2024

Bokslutskommuniké 2024                  14 februari, 2025

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-16 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Bokslutskommunike_Pharmacolog_2023