KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 april 2024 kl. 11:00 i Clarion Hotel Gillets lokaler på Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga måndagen den 8 april 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälningen är Bolaget tillhanda senast fredagen den 12 april 2024, till adress Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till info@pharmacolog.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 8 april 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 10 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com och kommer att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 108.520.176 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Styrelsens redogörelse för den föreslagna nya verksamheten, det nya namnet och den därav följande nya bolagsordningen
  7. Beslut om ny bolagsordning för Bolaget.
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Anders Hedlund, eller den som styrelsen utser vid Anders Hedlunds förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om ny bolagsordning för Bolaget

Styrelsen föreslår att § 1 Företagsnamn i bolagsordningen får lydelsen: ”Bolagets företagsnamn är Perpetua Medical AB (publ). Bolaget är publikt.” För det fall att det föreslagna namnet av någon anledning inte godkänns av Bolagsverket föreslår styrelsen följande alternativa namn i angiven ordning: Perpetua Life AB (publ), Perpetua Group AB (publ) och Perpetua Holdings AB (publ).

Styrelsen föreslår att § 3 Verksamhet får lydelsen: ” Bolaget ska, genom hel- och delägda dotterbolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja produkter och lösningar inom hälsovårdssektorn, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

I övrigt föreslår styrelsen inga ändringar i bolagsordningen.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till lars.gusch@pharmacolog.se.

I samband med den extra bolagsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com.

Uppsala i mars 2024

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release

Fullmakt