KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PHARMACOLOG I UPPSALA AB den 16 april 2024

Extra bolagsstämma i Pharmacolog i Uppsala AB, org. nr 556723–6418, (“Bolaget”), ägde rum idag onsdagen den 16 april 2024 kl 11.00 på Clarion Hotell Gillet i Uppsala.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag och med erforderlig majoritet.

Beslut om ny bolagsordning

Det beslutades att ändra § 1 Företagsnamn i bolagsordningen till ”Bolagets företagsnamn är Perpetua Medical AB (publ). Bolaget är publikt.” För det fall att företagsnamnet av någon anledning inte godkänns av Bolagsverket kommer följande namn att prövas i angiven ordning: Perpetua Life AB (publ), Perpetua Group AB (publ) och Perpetua Holdings AB (publ).

Det beslutades att ändra § 3 Verksamhet i bolagsordningen till: ”Bolaget ska, genom hel- och delägda dotterbolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja produkter och lösningar inom hälsovårdssektorn, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.”

För mer information kontakta:

Erik Hedlund, styrelseordförande

E-post: erik.hedlund@nolsterbyinvest.se
Tel: 070-382 08 41


Om Pharmacolog

Pharmacolog (under föreslagen namnändring till Perpetua Medical AB (publ)) är ett medicinteknik bolag med säte i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie (ticker PHLOG B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release