Integritetspolicy avseende aktieägare

This document is in Swedish only

ALLMÄNT
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen ikraft. I denna integritetspolicy redogörs närmare för hur Perpetua Medical AB (publ) (”Perpetua Medical AB” eller ”Bolaget”) kommer att behandla personuppgifter om dig i din egenskap av aktieägare eller representant för aktieägare eller innehavare eller representant för innehavare av andra finansiella instrument som kan omvandlas till, konverteras till eller ger rätt att förvärva aktier (”Aktieägare”).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Perpetua Medical AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. För behandlingen av personuppgifter i avstämningsregistret är den centrala värdepappersförvararen personuppgiftsansvarig.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR
Dina personuppgifter kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du företräder. Dina personuppgifter, om de ingår i avstämningsregistret, kan också komma att överlämnas till oss från den centrala värdepappersförvararen, Euroclear Sweden AB (publ). De personuppgifter som vi behandlar inkluderar:

  • kontaktuppgifter bestående av namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress;
  • personnummer;
  • organisationsnummer (om det går att koppla till dig som person);
  • innehav av aktier eller andra finansiella instrument;
  • finansiell information, t.ex. information om rösträtt på bolagsstämma, aktieägande och rättigheter för ägandet;
  • ev. information om fullmaktshavare som företräder aktieägare;
  • ev. information om god man, pantsättning och panthavare samt andra anteckningar i avstämningsregistret.

Även övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du företräder eller omfattas av den information vi erhåller från den centrala värdepappersförvararen kan komma att behandlas.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Pharmacolog_Del_av_Integritetspolicy

HUR LÄNGE VI BEVARAR DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter bevaras så länge som krävs enligt lag eller den tid som krävs för uppfyllandet av ändamålet med behandlingen.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTERNA MED
Protokoll och röstlängd från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande Aktieägare samt till Bolagsverket, revisorer och andra som Bolaget har en lagenlig skyldighet att lämna ut protokollet till eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till. Därutöver kan protokoll från bolagsstämma, dock utan röstlängden, komma att publiceras på Perpetua Medical ABs webbplats.

Uppgifter om bl.a. större Aktieägare kan komma att lämnas ut till myndigheter, rådgivare och allmänheten i samband med upprättande av prospekt, informationsmemorandum och finansiella rapporter.

Personuppgifter delas även med övriga betrodda parter så som leverantörer, professionella rådgivare och revisorer.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND
Perpetua Medical AB kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES utöver vad som anges ovan under rubriken ”Vilka vi delar personuppgifterna med”.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse eller radering av, eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att invända mot personuppgiftsbehandling. Du har vidare rätt att – där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig – begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge klagomål om Perpetua Medical ABs behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

OM PERSONUPPGIFTER INTE LÄMNAS TILL PERPETUA MEDICAL AB
Om du inte lämnar dina personuppgifter till Perpetua Medical AB kommer Perpetua Medical AB inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som Aktieägare och du kommer därmed inte kunna utöva dina rättigheter som Aktieägare, exempelvis din rätt att delta i och rösta vid bolagsstämma.

UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Perpetua Medical AB kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan till följd av förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. Policyn uppdaterades senast den 28 mars 2019. Vänligen notera att den version som finns tillgänglig på Bolagets webbsida perpetua.se ska anses vara den senaste versionen.

KONTAKTINFORMATION
Tveka inte att kontakta Perpetua Medical AB om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Perpetua Medical AB kontaktinformation
Organisationsnummer: 556723-6418
Postadress: Ekeby bruk C6, SE-752 75 Uppsala, Sweden
E-postadress: info@perpetuamedical.se
Telefonnummer: +46(0)18 500 101

Hem

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.