Gynnsamma omvärldstrender och ny strategi ska ta Pharmacolog till nästa nivå

Varje år orsakar felmedicineringar inom sjukvården kostnader på över 10 miljarder dollar i USA och Europa. Därutöver är stölder av narkotikaklassade läkemedel ett stort problem på den amerikanska marknaden och en del av opioidkrisen som i sin helhet orsakar skador till en uppskattad årlig kostnad på 78,5 miljarder dollar. Det ska Pharmacologs produkter och analysverktyg sätta stopp för. I syfte att öka försäljningen har en ny strategi sjösatts.

– Våra produkter och analysverktyg säkerställer kvalitetssäkring och övervakning av läkemedelshantering. Det är en marknad som växer kraftigt i takt med att regulatoriska myndigheter har satt större fokus på dessa områden, säger Lars Gusch, vd för Pharmacolog.

Läs mer om Pharmacologs företrädesemission här

Bättre läkemedelssäkerhet – viktig fråga för sjukvården och samhället

Bolaget har utvecklat egen hårdvara, vilken marknadsförs i form av tre olika mätenheter; DruglogTM och PreplogTM för snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de administreras till patient och WastelogTM som används för att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer. Den sistnämnda produkten tar sikte på den Nordamerikanska marknaden då det i USA råder stora utmaningar när det gäller hantering av opioider.

– Det är ett stort problem som nu uppmärksammas av myndigheter och går under namnet Drug Diversion Prevention. Sjukhuspersonal förskingrar narkotika som är avsedd för patienter eller som blivit över efter operationer. Med WastelogTM säkerställs att sjukhusen har en spårbarhet och ett slutet system för hantering av dessa läkemedel, därmed kan stölderna uppmärksammas tidigt och reduceras kraftigt eller undvikas helt, säger Lars Gusch.

Ny affärsstrategi ska leda till fortsatta försäljningsframgångar

Pharmacolog har sett en tydligt ökad efterfrågan på sina produkter och har nyligen uppnått en rad viktiga milstolpar. Bland annat har över 100 DruglogTM– och WastelogTM-system sålts till USA och andra viktiga marknader i Europa. Under 2022 landade omsättningen på 13,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 49 procent från året innan. 

I slutet av 2022 lanserade bolaget en ny mjukvara kallad Pharmacolog DashboardTM, vilket möjliggör att kunden, via olika mjukvarumoduler, kan analysera mätningar på distans. Med mjukvaran möjliggörs också den nya SaaS-affärsmodell som Lars Gusch menar skapar stora möjligheter för att skala upp försäljningen framöver.

– Med den SaaS-modell som vi nu kan erbjuda reduceras den initiala kostnaden för kunden vad avser hårdvaran med upp till 75 procent. Vi ser modellen som ett bra sätt att påskynda etableringen av våra lösningar på marknaden och framtidssäkra återkommande intäkter för företaget. Allt detta kommer att göra användningen av vår teknik mer skalbar för våra kunder och oss själva.

En annan viktig aspekt när det gäller att öka försäljningen menar Lars är strategiska partnerskap.

– Vi vill att våra produkter ska komma till sin rätt i det övergripande sammanhanget för läkemedelshantering. Detta vill vi befästa genom ett ökat samarbete med kompetenta partners som erbjuder relaterade produkter. Vi kommer därför att utöka vårt samarbete med ett större antal strategiska partners som en viktig pelare i vår marknadsstrategi, säger han.

I syfte att accelerera marknadspenetrationen för Pharmacologs produkter och tjänster och implementera den nya strategiska inriktningen, genomförs en företrädesemission som kan tillföra bolaget 27,3 miljoner kronor. Hälften av pengarna ska användas för marknads- och försäljningsaktiviteter, medan den andra hälften ska gå till att anpassa och förbättra produkterna och stärka rörelsekapitalet.

Ladda ned Pharmacologs emmissionsprospekt här

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckning med företrädesrätt

Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 21 juni 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier av serie B och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningsperiod

26 juni – 10 juli 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).

Handel med teckningsrätter

26 juni – 5 juli 2023.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,35 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 27,3 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 40,9 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.