Resolutions at Pharmacolog AB’s (publ) annual general meeting 2019

The shareholders of Pharmacolog in Uppsala AB (publ) held the Annual General Meeting on April 29, 2019 in Uppsala. (information below in Swedish only)

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Erik Hedlund och Olof Johansson samt nyval av Carl-Johan Spak och Ragnar Linder. Erik Hedlund omvaldes även som styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Folkesson Råd & Revision AB med godkända revisorn Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken §§ 4 och 5 erhåller följande lydelse i fråga om aktiekapital respektive antalet aktier:

§ 4: Aktiekapitalet utgör lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.

§ 5: Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken. 

Emissionsbemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, dels fatta beslut om företrädesemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dels fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock i det senare fallet inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46 70-546 50 21


About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.