Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 juni 2023

Extra bolagsstämma i Pharmacolog i Uppsala (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) hölls idag den 16 juni 2023, kl. 10.00 på Clarion Hotel Gillet, Uppsala.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Beslut om bolagsordningsändring

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av den första minskningen av aktiekapitalet och företrädesemissionen, understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

§ 4 Aktiekapital

Tidigare formulering Nuvarande formulering
Aktiekapitalet utgör lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor. Aktiekapitalet utgör lägst 11 500 000 kronor och högst 46 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Tidigare formulering Nuvarande formulering
Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken. Antalet aktier ska vara lägst 95 800 000 och högst 383 200 000 stycken.

Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 1)

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 5 258 164,14 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning i enlighet med förslaget kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 6 426 645,06 kronor, fördelat på 19 474 682 aktier (före företrädesemissionen), envar aktie med ett kvotvärde 0,33 kronor.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units från den 14 maj 2023

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 14 maj 2023 om emission av lägst 3 983 458 units och högst 19 474 682 units, innehållande aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO3, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 1,40 kronor per unit, motsvarande 0,35 kronor per aktie av serie B. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 21 juni 2023 erhåller uniträtter för deltagande i emissionen. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie av serie B berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market från och med den 25 januari 2024 till och med den 7 februari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,53 kronor. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan ske under perioden från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024.

Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 2)

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med högst 20 448 416,10 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om företrädesemissionen ovan minus minskningsbeloppets storlek enligt den första aktiekapitalsminsknigen ovan, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktie kvotvärde ändras.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release