Pharmacolog: Delårsrapport januari - juni 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 25 augusti 2022. Pharmacolog i Uppsala ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – mars 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.pharmacolog.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022
 • Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 3 221 (939) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -4 783 (-4 786) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,31 (-0,38) SEK.
Halvåret 1 januari – 30 juni 2022
 • Koncernens nettoomsättning för halvåret uppgick till 5 242 (3 402) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -9 101 (-7 164) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,59 (-0,56) SEK.
Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2022
 • B. Braun Spanien installerar ett komplett DrugLog™-system på sjukhuset La Fe i Valencia.
   
 • B. Braun Spanien lägger ytterligare två orders på DrugLog™-system för installation på Hospital General Universitari de Castelló och på Hospital Universitaro De Badajoz.
   
 • Gundersen Lutheran Medical Center, La Crosse, Wisconsin i USA, väljer WasteLog™ som ett viktigt tillskott till deras program för att förebygga drug diversion.
   
 • Pharmacologs partner Codonics beställer sina två första DrugLog™-system för omgående leverans.
   
 • Pharmacolog lanserar sin senaste mjukvaruinnovation Pharmacolog Dashboard™ och förevisar nästa generations hårdvaruplattform vid EAHP-kongressen i Wien, 23–25 mars.
   
 • Codonics levererar de första DrugLog™-enheterna till ett ledande universitetssjukhus på USA:s västkust.
   
 • Pharmacolog initierar tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö nästa steg mot att utveckla ett system för snabb bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion.
   
 • B. Braun Spanien har lagt ytterligare en order på ett komplett DrugLog™ system för installation på Hospital General Universitari de Valencia.
   
 • Västra Götalandsregionen har beställt ett DrugLog™ system för placering vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Systemet kommer att användas vid Intensivvårdsavdelningen Barn för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar.
   
 • Hospital Delta, Auderghem (Belgien) har beställt ett DrugLog™-system. Systemet kommer att användas för den slutliga kontrollen av cellgiftspreparat och installeras i renrummet.
   
 • Pharmacolog Sarl har fått en order på ett DrugLog™-system för placering på Lannion Hospital i Bretagne, Frankrike.
   
 • Ytterligare amerikanska installationer och ny order från Codonics. Codonics Inc. installerar WasteLog på två nya sjukhus och lade ytterligare en beställning på åtta WasteLog™-enheter för omedelbar leverans.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Pharmacolog France har fått en order på DrugLog™ till L’Institut du Cancer de Montpellier. Systemet kommer att användas för den slutlig kvalitetskontrollen av cytostatikapreparat på sjukhusapoteket.
   
 • Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler den 24 augusti.
   

VD kommenterar

Perioden avslutades starkt med flera affärer i Frankrike och beställningar från våra strategiska partners B. Braun och Codonics. Koncernens försäljning under det andra kvartalet blev 3 221 kSEK vilket ger ett ackumulerat utfall för första halvåret på 5 242 kSEK. Mycket glädjande också att Pharmacolog har levererat ett DrugLog-system till Sahlgrenska Universitetssjukhusets enhet för Vårdfarmaci som kommer att användas för kvalitetskontroll vid Intensivvårdsavdelning Barn vid Drottning Silvias barnsjukhus.

Den amerikanska marknaden fortsätter att utvecklas väl med fortsatt efterfrågan på lösningar för system för att minska Drug Diversion. Myndigheterna har också ökat pressen på sjukvården att vidta ytterligare åtgärder för att minska missbruket av opiater, något som resulterat i att American Society of Health-System Pharmacist (ASHP) i augusti publicerat uppdaterade riktlinjer gällande Drug Diversion Prevention med ökat fokus på behovet av korrekt och säker hantering av överblivna narkotiska läkemedel. Av de dryga 60 system som Pharmacolog hittills levererat är fler än hälften WasteLog, avsedda för att kontrollera överbliven narkotika och vi räknar med en fortsatt stark tillväxt inom det segmentet.

Det ökade antalet installerade system innebär också en snabbt ökande försäljning av förbrukningsartiklar. Bolaget har därför under våren påbörjat en utredning gällande egen tillverkning av de kyvetter som används tillsammans med samtliga våra system. Vilket skulle innebära en förstärkning av bolagets marginaler.

Vårt webbverktyg, Pharmacolog Dashboard, som introducerades på årets European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) möte tidigare i år har introducerats för ett antal kunder för testning och utvärdering. De första kommentarerna har varit mycket positiva och vi räknar med att göra produkten tillgänglig för samtliga våra kunder under hösten.

I syfte att expandera till nya marknader har Pharmacolog under våren arbetat tillsammans med Business Sweden i Tokyo för att definiera en lämplig strategi för marknadsintroduktion i Japan. Bolaget har under augusti besökt kunder och potentiella partners i Tokyo och Yokohama området och även deltagit på det årliga mötet organiserat av Japan Pharmaceutical Equipment & Machinery Association. Inom japansk sjukvård råder ett stort fokus på individualiserad sjulkvård, något som innebär individanpassad medicinering och god kvalitetskontroll. Vi bedömer att våra DrugLog och PrepLog produkter är mycket väl lämpade för den japanska marknaden och de rönte stort intresse vid de många presentationer som hölls för japanska kunder under mötet. Vi kommer nu under hösten att fortsätta arbetet med att introducera vår teknologi på den japanska marknaden och även hitta en lämplig strategisk partner inför en större lansering.

Under sommaren har vi också tagit fram en kinesisk version av WasteLog som validerats av vår samarbetspartner Codonics kinesiska organisation. Intresset för WasteLog är stort i Kina och den kommersiella lanseringen kommer att påbörjas nu under hösten.

Första halvåret har pekat ut en riktning för 2022 och allt tyder på att vi kommer att hålla den riktningen också under andra halvan av verksamhetsåret. Vi ser en stark efterfrågan för våra produkter och nya kliniska riktlinjer annonseras löpande till vår favör. Pharmacolog står redo att tillhandahålla lösningar för förbättrad och individualiserad läkemedelshantering på global basis. Vi gör det med en kombination av egen säljstyrka, distributörer, strategiska partners och tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

Uppsala i augusti 2022
Mats Högberg, VD

 

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti, 2022, kl  08:25.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

2022_Q2_Slutversion