Pharmacolog: Delårsrapport januari - mars 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 20 maj 2021. Pharmacolog i Uppsala ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – mars 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.pharmacolog.com

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022

  • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 2 021 (2 464) KSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -4 318 (-2 379) KSEK.
  • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,28 (-0,18) SEK.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2022      

  • B. Braun Spanien installerar ett komplett DrugLog®-system på sjukhuset La Fe i Valencia.
  • B. Braun Spanien lägger ytterligare två orders på DrugLog®-system för installation på Hospital General Universitari de Castelló och på Hospital Universitaro De Badajoz.
  • Gundersen Lutheran Medical Center, La Crosse, Wisconsin i USA, väljer WasteLog® som ett viktigt tillskott till deras program för att förebygga drug diversion.
  • Pharmacologs partner Codonics beställer sina två första DrugLog®-system för omgående leverans.
  • Pharmacolog lanserar sin senaste mjukvaruinnovation Pharmacolog Dashboard™ och förevisar nästa generations hårdvaruplattform vid EAHP-kongressen i Wien, 23–25 mars.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Codonics levererar de första DrugLog™-enheterna till ett ledande universitetssjukhus på USA:s västkust.
  • Pharmacolog initierar tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö nästa steg mot att utveckla ett system för snabb bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion.

VD kommenterar

Koncernens försäljning under det första kvartalet blev strax över 2 miljoner SEK vilket var aningen lägre än väntat på grund av ett antal affärer som ej hann levereras inom kvartalet. Glädjande är att vårt samarbete med B. Braun Spanien har kommit i gång på allvar med tre genomförda installationer av DrugLog hittills i år samt ytterligare en ny order nu under maj månad. Affärsläget ser fortsatt bra ut så vi förväntar oss en god utveckling i Spanien under resten av året. 

Under perioden har vi levererat de första två DrugLog systemen till ett sjukhus i USA. Leveransen är ett resultat av vårt samarbete med Codonics och innebär ytterligare affärsmöjligheter på den amerikanska mark-naden vid sidan av försäljning av WasteLog system. Särskilt som både våra egna och våra partners säljresurser nu äntligen kan arbeta på vanligt sätt efter pandemin. Att kunna besöka kunder och presentera våra lösningar på plats är mycket viktigt för ett framgångsrikt säljarbete.

Vid apotekarkonferensen (EAHP) i Wien i slutet av mars introducerade vi Pharmacolog Dashboard, ett unikt webbaserat verktyg för monitorering och analys på distans av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar. Möjligheten att få en samlad bild över kvalitetsarbetet när det gäller beredning av viktig medicinering underlättar avsevärt för apotekare verksamma på sjukhusapotek. När vi nu får allt fler kunder och en större installerad bas noterar vi ett stort behov av de funktioner som Pharmacolog Dashboard erbjuder. I och med att våra produkter är uppkopplade mot molnet kan vi mycket enkelt och kostnadseffektivt utveckla och erbjuda avancerade tjänster som expertstöd, analys av avvikelser, förebyggande support, med mera. Det är ett affärsområde som kommer att utvecklas vidare under året.

Vi har också under perioden startat andra fasen i vårt utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram system som möjliggör patientnära bestämning av antibiotikanivå i blod. Vårt långa och givande samarbete med Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset går nu, förstärkt med Skånes Universitetssjukhus, in i nästa spännande fas. Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för att behandlingen skall få avsedd effekt. Då det idag saknas metoder i rutinsjukvården för att snabbt analysera antibiotikakoncentration i patienternas blod, riskerar en stor andel patienter få felaktig dos och följaktligen uppnås inte optimal effekt av behandlingen. Arbetet med att utveckla effektiva metoder för patientnära bestämning av antibiotikanivå i blod är därför mycket viktigt och kan på sikt bidra till en effektivare användning av antibiotika och minskad risk för utveckling av antibiotikaresistenta bakteriestammar.

Sjukvården i Västeuropa och USA genomgår för närvarande en omstart efter en svår och resurskrävande pandemi. Mycket är eftersatt och många investeringsprojekt som satts på paus under pandemin måste startas om. Dessutom är det fortsatt stort fokus på att förbättra rutiner inom läkemedelshantering, något som också ökar kravet på effektiva metoder för kvalitetskontroll. Vid EAHP i Wien som hölls i mars visade en mängd företag i branschen upp lösningar för att iordningställa läkemedel för flera patienter samtidigt. Att bereda en stamlösning som därefter skall distribueras till flera olika patienter kräver att apoteket också genomför analytisk kontroll och många kunder söker därför efter lämpliga system för att kunna verifiera baslösningen. Även företag som tillverkar robotar som fyller sprutor och infusionspåsar var mycket intresserade av Pharmacologs lösningar, då kvalitetskontroll är en förutsättning för att kunderna skall kunna börja använda deras teknologi. Här står Pharmacolog beredda att bistå med beprövade och kostnadseffektiva lösningar. När vi nu också introducerat Pharmacolog Dashboard har vi tagit ytterligare ett steg mot att kunna erbjuda sjukvården kompletta lösningar för en säkrare och mer effektiv hantering av injicerbara läkemedel.

Uppsala i maj 2022
Mats Högberg, VD

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj, 2022, kl 08:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

2022_Q1_version Final