Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (“Pharmacolog” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 september 2022 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent, varav cirka 41,09 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,70 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 38,21 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Pharmacolog tillförs därmed cirka 15,37 MSEK, före emissionskostnader.

”Pharmacolog tackar för förtroendet från såväl nya som existerande aktieägare som deltagit i emissionen. Stärkta med emissionskapitalet fortsätter vi arbetet mot lönsamhet enligt den uppdaterade inriktning som pressmeddelades den 9 september 2022. Tack vare kapitaltillskottet kan vi genomföra ytterligare aktiviteter och investeringar för att öka tillväxttakten och ännu snabbare nå lönsamhet.” säger Mats Högberg, VD Pharmacolog AB

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 13 september 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på First North Stockholm fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 41, 2022.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 4 099 932 aktier, från 15 374 750 aktier till 19 474 682 aktier, och aktiekapitalet ökar med 2 459 959,20 SEK, från 9 224 850,00 SEK till 11 684 809,20 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 21,05 procent.

Teckningsoptioner av serie TO2

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 049 966 aktier, från 19 474 682 aktier till 21 524 648 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare 1 229 979,60 SEK, från 11 684 809,20 SEK till 12 914 788,80 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 9,52 procent. Varje teckningsoption av serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på First North Stockholm under perioden från och med den 19 september 2023 till och med den 2 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 7,50 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 löper från och med den 4 oktober 2023 till och med den 18 oktober 2023.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO2 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com

Garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 4 oktober 2022. Eventuellt beslut om emission av units till garanterna kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se

Tel: 070-546 50 21

För frågor med anledning av Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september, 2022, kl 08:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Pharamcolog i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Release