Pharmacolog implementerar strategi med huvudsyfte att genomföra industriell eller finansiell strukturaffär.

Styrelsen för Pharmacolog har beslutat om att med omedelbar verkan implementera en strategi med målet att avyttra hela eller delar av Pharmacologs verksamhet. En försäljning kan ske både på den industriella sidan eller genom en finansiell strukturaffär såsom omvänt förvärv. Det finns dock inga garantier för att en sådan försäljning faktiskt kommer ske. Uteblir försäljning kommer styrelsen verka för en kontrollerad avveckling av verksamheten genom frivillig likvidation .

Bakgrunden är att Pharmacolog fortsätter att se en dämpad efterfrågan för bolagets produkter som inte väntas öka signifikant i närtid. Därtill har bolagets försök att finna en distributör för Europa ännu inte lyckats. Givet dessa förutsättningar ser styrelsen begränsade möjligheter till att utveckla verksamheten i egen regi. Efter noggrann utvärdering har styrelsen därför kommit fram till att denna strategi är det bästa alternativet för att skapa och bevara värde för bolagets aktieägare. Pharmacolog fortsätter att vara förpliktigad till att erbjuda förstklassig support till den befintliga kundbasen.

“Styrelsen arbetar hårt för att tillvarata aktieägarnas intressen och skapa värde. Mot bakgrund av de utmaningar vi sett under de senaste åren med bland annat Covid pandemin och det ekonomiska läget globalt ser vi begränsade förutsättningar att driva nuvarande verksamhet vidare i egen regi varför huvudspåret nu är att få till en försäljning av hela eller delar av verksamheten. Initiala kontakter och tidiga dialoger har inletts. Vi vill också betona att med de kostnadsbesparingsprogram som har beslutats och som får full effekt från och med januari 2024 har vi relativt gott om tid för att fullt ut utröna detta huvudspår,” säger Erik Hedlund, styrelseordförande för Pharmacolog

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-13 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release