Pharmacolog kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Pharmacolog i Uppsala AB (PUBL)

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 kl. 13.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga måndagen den 16 maj 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 20 maj 2022, till adress Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till info@pharmacolog.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 18 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 374 750 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 2. Val av styrelse och revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
 4. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 5. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Erik Hedlund, eller den som styrelsen utser vid Erik Hedlunds förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningen

Styrelsen föreslår att 10 080 002 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Föreslås att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Föreslås att antalet ordinarie ledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Erik Hedlund, Olof Johansson, Ragnar Linder och Carl-Johan Spak. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Hedlund.

En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på http://www.pharmacolog.com.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Folkesson Råd & Revision AB med Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas upp till den gräns för aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Punkt 11 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning, i syfte att möjliggöra fullmaktsinsamling och/eller möjlighet till poströstning inför en stämma, med innebörden att en ny paragraf införs i bolagsordningen enligt följande lydelse:

§11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. 

Som en konsekvens föreslås omnumrering av befintliga bestämmelser i bolagsordningen, varvid nuvarande §11 blir §12.

Vidare föreslås en justering av §1 i bolagsordningen enligt nedan:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 FirmaBolagets firma är Pharmacolog i Uppsala AB (publ). Bolaget är publikt. § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Pharmacolog i Uppsala AB (publ). Bolaget är publikt.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 10 och 11 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till mats.hogberg@pharmacolog.se.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala, senast tisdagen den 3 maj 2022. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med årsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com.

_____________________

Uppsala i april 2022

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release