Pharmacolog kallar till extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723–6418 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 augusti 2022 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Ekeby bruk 2H, Uppsala.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga tisdagen den 16 augusti 2022,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 19 augusti 2022, till adress Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till info@pharmacolog.se.
Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 augusti 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 18 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 374 750 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

Förslag till dagordning
  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelse
  7. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Erik Hedlund, eller den som styrelsen utser vid Erik Hedlunds förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Val av styrelse

Föreslås nyval av Björn Varnestig som styrelseledamot för en mandattid som sträcker sig fram till nästa årsstämma.

Björn Varnestig har sin bakgrund inom teknik och forskning men skiftade tidigt fokus till affärs- och bolagsutveckling. Han har haft operativa- och styrelsepositioner i ett antal högteknologiska företag i Uppsala och Stockholm, exempelvis Gammadata, Biacore och Diamorph. Han har också varit chef för utvecklingsstiftelser tex Innovationsbron i Stockholm. Med bred erfarenhet från alla positioner i såväl onoterade som noterade bolag ligger hans fokus nu på styrelseuppdrag i tillväxtbolag. Björn förväntas bidra med värdefull och viktig kompetens i Pharmacolog’s styrelse i och med att bolaget gå in i en mer expansiv fas med fokus på tillväxt och lönsamhet.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till mats.hogberg@pharmacolog.se.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com.

____________________________

Uppsala i juli 2022

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen
____________________________

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release