Pharmacolog offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3, som beslutades av styrelsen den 14 maj 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 16 juni 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 60,0 procent där cirka 32,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 0,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 27,0 procent tecknas av emissionsgaranter.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 10 juli 2023. Det slutliga utfallet visar att totalt 11 684 802 units har tecknats genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar 60,0 procent av Företrädesemissionen. 6 348 894 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 32,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 83 319 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av Företrädesemissionen och 5 252 589 units tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar 27,0 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i företrädesemissionen består av fyra (4) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Sammantaget tecknades således 46 739 208 nya aktier och 46 739 208 teckningsoptioner av serie TO3.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 24,8 MSEK.

Lars Gusch, VD Pharmacolog kommenterar

”Pharmacolog tackar för förtroendet från såväl nya som existerande aktieägare som deltagit i emissionen för att intensifiera kampen för läkemedelssäkerhet. Kapitalet från företrädesemissionen ger oss möjlighet att stärka vår marknadsposition och utöka etableringen av våra sofistikerade produkter enligt den nya strategiska inriktningen. Nu står vi rustade att utvidga distributionsnätet, intensifiera samarbetet med strategiska partner och implementera SaaS-modellen för våra produkter.”

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 21 juni 2023 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 46 739 208 från 19 474 682 aktier till 66 213 890 aktier, och aktiekapitalet uppgår till cirka 11 719 858,530 SEK (efter minskningsbeslutet på extra bolagsstämman den 16 juni 2023). För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 46 739 208 aktier, från 66 213 890 aktier till 112 953 098 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 8 272 839,816 SEK, från cirka 11 719 858,530 SEK till cirka 19 992 698,346 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO3

Varje teckningsoption serie TO3 medför rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 25 januari 2024 till och med den 7 februari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,53 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024. Teckningsoptionerna av serie TO3 avses tas upp för handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

Betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 29, 2023.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare och Mangold Fondkommission lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 17 juli 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,35 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 1 709 255 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-11 19:18 CET.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Pharmcolog i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “tror”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Release