Pharmacolog publicerar delårsrapport januari - juni 2023

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar idag att delårsrapport för perioden januari – juni 2023 har publicerats.

Delårsrapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://perpetuamedical.se/investor-relations-2/financial-reports/

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

 • Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 1 279 (3 221) KSEK.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5 589 (-4 783) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för kvartalet -0,29 (-0,31) SEK.

Halvåret 1 januari – 30 juni 2023  

 • Koncernens nettoomsättning för halvåret uppgick till 6 008 (5 242) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -9 887 (-9 101) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,50 (-0,59) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023  

 • B. Braun Spanien installerar DrugLog™ på sjukhuset San Pedro de Alcantara.
 • Pharmacolog genomför en förändring av den nuvarande strategin för att bana väg för en stark kommersiell utveckling. Genom att sälja företagets analysmjukvara genom en SaaS-modell minskar kundernas initiala investering och företaget säkrar samtidigt återkommande intäkter.
 • Styrelsens ordförande Björn Varnestig lämnar sin post på egen begäran. Tillförordnad vd Erik Hedlund återgår till sin roll som styrelsens ordförande och Lars Gusch, tidigare COO, utses till bolagets nye vd.
 • Pharmacolog och B. Braun utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av Druglog™ och PrepLog™ med tillhörande tjänster i Portugal.
 • Pharmacolog meddelar att styrelsen, med förbehåll för godkännande från extra bolagsstämma den 16 juni 2023, har beslutat att genomföra en emission av andelar bestående av serieaktier B och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 27,3 MSEK. Företrädesemissionen är föremål för 60 procent av tecknings- och emissionsåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter nedsättning av aktiekapitalet och bolagsordningsändringar, vilka också föreslås beslutade på extra bolagsstämma.
 • Pharmacolog utser Sofia Uhrbom till CFO.
 • Pharmacologs nya hårdvaruplattform blir tillgänglig för försäljning.
 • Pharmacolog presenterar bolagets nya strategiska inriktning på Småbolagsdagarna 2023.
 • Pharmacolog France erhåller en order på ett DrugLog™-system för placering på Clinique Saint-Pierre Ottignies (CSPO) i Belgien. Systemet kommer att användas för slutkontroll av cytostatikaberedningar på sjukhusapoteket.
 • Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala kallas till extra bolagsstämma den 16 juni 2023. Stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, aktiekapitalminskning före företrädesemission, godkännande av styrelsens beslut från den 14 maj 2023 om företrädesemission och aktiekapitalminskning efter emission.
 • Pharmacolog i Uppsala AB (publ) lanserar en uppgradering av Pharmacolog Dashboard™ med både omfattande analysvägledning och språkstöd för prioriterade marknader.
 • Styrelsen beslutar, med bemyndigande från bolagsstämman den 16 juni 2023, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Pharmacolog ingår Letter of Intent (LOI) avseende produktintegration med Knoware som är utgivare av ComeoCare™, Belgiens ledande apotekshanteringssystem.
 • Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala kallas till årsstämma den 30 juni 2023. Stämman beslutar om omval av Erik Hedlund och Ragnar Linder samt nyval av Anders Hedlund och Henrik Magnusson Hjorth. Erik Hedlund omvaldes även som styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • PrepLog™, som används för kvalitetskontroll på sjukhusapotek, integreras fullt ut med Chimio®, det ledande systemet för hantering av cytostatika i Frankrike.
 • Pharmacolog meddelar att WasteLog™, som används för att förhindra förskingring av narkotikaklassade läkemedel, har installerats på flera välrenommerade sjukhus i USA.
 • Företrädesemissionen slutfördes den 10 juli och tecknades till totalt 60 procent, varav cirka 32,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 0,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 27,0 procent tecknas av emissionsgaranter. Pharmacolog tillförs därmed cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader.
 • Pharmacolog USA får en beställning från West Virginia University (WVU) Medicine på ett WasteLog™-system som ska placeras på J.W. Ruby Memorial Hospital i Morgantown, WV.
 • Pharmacolog inleder utrullningen av analysmjukvaran levererad som Software as a Service (SaaS) enligt bolagets nya strategiska inriktning. Introduktionen sker stegvis och först ut är Frankrike.

Vd kommenterar

Jag vill inleda mina kommentarer med att återigen tacka berörda nya och befintliga aktieägare för förtroendet i samband med den företrädesemission som inleddes under andra kvartalet 2023. Genom företrädesemissionen har bolaget tillförts cirka 16,4 miljoner kronor före emissionskostnader och kommer att kunna intensifiera kampen för läkemedelssäkerhet.

Andra kvartalet fortsatte att präglas av betydande förändringar för Pharmacolog. Dessa förändringar var både organisatoriska och strategiska och vi ser dem som avgörande för Pharmacologs framtid, där företaget alltmer fokuserar på kommersialiseringen av de lösningar som erbjuds. Målet är att stärka Pharmacologs marknadsposition och att utöka etableringen av våra sofistikerade produkter.

Övervakning och utvärdering av marknaden för våra lösningar har visat att våra produkter måste fungera bättre tillsammans med tredjepartssystem i samma ekosystem, t.ex. system för läkemedelshantering och mjukvarusystem för att upptäcka läkemedelsförskingring och efterlevnad av regler för kontrollerade substanser, för att uppnå effektiv penetration på marknaden. I vår nya strategiska inriktning ingår att intensifiera samarbetet med strategiska partners. Under andra kvartalet togs ett viktigt steg i denna riktning genom undertecknandet av en intresseförklaring med Knoware, en europeisk leverantör av system för läkemedelshantering. På sikt vill vi kunna erbjuda integrerade lösningar med ett stort antal partners.

Våra förväntningar på försäljningen under det andra kvartalet infriades inte. Försäljningen på 1 279 SEK är otillfredsställande och siffrorna beror till lika delar på en svag utveckling av direktförsäljningen som försäljningen via våra distributörer.

En utbyggnad av distributionsnätet är därför en av våra viktigaste strategiska prioriteringar. Aktiviteter för att stärka hanteringen av våra säljkanaler initierades under det andra kvartalet och håller för närvarande på att omsättas i handling. Introduktionen av våra produkter på den japanska marknaden fortsatte också i samarbete med Business Sweden. Det första målet, en installation av DrugLog™ hos en referenskund, är nu inom räckhåll, om än något försenat, och kommer att ligga till grund för etableringen av ett lokalt strategiskt partnerskap.

Vidare har en SaaS-modell för våra produkter utvecklats, som innebär en upp till 75% lägre initial investering i mätinstrument för våra kunder och återkommande intäkter för Pharmacolog. Denna modell erbjuds tillsammans med vår nya hårdvaruplattform och introduceras och implementeras nu successivt på olika marknader. Den initiala feedbacken från Frankrike, den första marknaden där våra produkter erbjuds som en SaaS-lösning, ser lovande ut och vi ser med tillförsikt fram emot de första beställningarna.

Med mig som nyutnämnd verkställande direktör – ett förtroendefullt uppdrag som jag vill ta tillfället i akt att än en gång tacka för – med ett kompetent, engagerat och fokuserat team och en direktion som stärkts genom valet av nya ledamöter, kommer vi nu med all vår kraft att fortsätta de aktiviteter som inleddes under andra kvartalet för att fastställa och genomföra vår nya strategiska inriktning.

Uppsala i augusti 2023

Lars Gusch, vd

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

2023_Q2_Pharmacolog