Pharmacolog publicerar delårsrapport januari - september 2023

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar idag att delårsrapport för perioden januari – september 2023 har publicerats.

Delårsrapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://perpetuamedical.se/investor-relations-2/financial-reports/

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023

 • Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 1 361 (3 087) KSEK.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 418 (-3 246) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie för kvartalet var före utspädning -0,07 (-0,20) SEK och efter utspädning   -0,04 (-0,19) SEK.

Perioden 1 januari – 30 september 2023

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 7 369 (8 329) KSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -14 305 (-12 347) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie för perioden var före utspädning -0,43 (-0,79) SEK samt efter utspädning  -0,28 (-0,77) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023

 • PrepLog™, som används för kvalitetskontroll på sjukhusapotek, integreras fullt ut med Chimio®, det ledande systemet för hantering av cytostatika i Frankrike.
 • Pharmacolog meddelar att WasteLog™, som används för att förhindra förskingring av narkotikaklassade läkemedel, har installerats på flera välrenommerade sjukhus i USA.
 • Företrädesemissionen slutfördes den 10 juli och tecknades till totalt 60 procent, varav cirka 32,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Pharmacolog tillfördes därmed cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader.
 • Pharmacolog USA får en beställning från West Virginia University (WVU) Medicine på ett WasteLog™-system som ska placeras på J.W. Ruby Memorial Hospital i Morgantown, WV.
 • Pharmacolog inleder utrullningen av analysmjukvaran levererad som Software as a Service (SaaS) enligt bolagets nya strategiska inriktning. Introduktionen sker stegvis och först ut är Frankrike.
 • Företrädesemissionen förutsätter nedsättning av aktiekapitalet och bolagsordningsändringar, vilka också föreslås beslutade på extra bolagsstämma.
 • Pharmacolog utser Liselotte Söder till interim Finance manager med omedelbar verkan när Sofia Uhrbom avslutar sitt uppdrag som interim Chief Financial Officer (CFO).
 • NewYork-Presbyterian, en återkommande kund med sedan tidigare nio WasteLog™-system integrerade i deras Drug Diversion Prevention Program, beställer ytterligare ett WasteLog™-system för installation på Morgan Stanley Children’s Hospital.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Pharmacolog initierar ett kostnadsbesparande program med syfte att avsevärt minska de löpande driftskostnaderna samtidigt som företagets organisation effektiviseras för att stödja befintliga kunder och externa distributörer. Genomförandet av kostnadsreducerande åtgärder startar omedelbart och kommer att vara fullt genomfört i Q1 2024. Vid full effekt kommer åtgärderna att minska driftskostnaderna med minst 35 % jämfört med driftskostnaderna för helåret 2022, detta motsvarar en summa på minst 10 miljoner SEK.
 • Teckningsoptioner av serie TO2 har omräknats och teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna i Pharmacolog har satts till 0,18 SEK. Teckningsperioden pågår mellan den 4 och den 13 oktober 2023. Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 1,65 procent och Pharmacolog erhåller cirka 6,6 KSEK.
 • Styrelsen för Pharmacolog har beslutat att med omedelbar verkan implementera en strategi med målet att avyttra hela eller delar av Pharmacologs verksamhet. En försäljning kan ske både till företag av industriella skäl eller genom en finansiell transaktion, till exempel ett omvänt förvärv. Det finns dock inga garantier för att en sådan transaktion kommer att ske, och i sådant fall kommer styrelsen att verka för en kontrollerad avveckling av verksamheten genom frivillig likvidation.
 • Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB kallas till extra bolagsstämma den 15 november 2023. Stämman föreslås besluta om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalet samt om nedsättning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
 • Extra bolagsstämma i Pharmacolog i Uppsala AB, org. nr 556723–6418, (“Bolaget”), ägde rum onsdagen den 15 november 2023.

  Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med högst 11 449 591,081 kronor, dock inte lägre än till 662 138,90 kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Efter att minskningen verkställts, i enlighet med förslaget, kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 662 503,42 kronor, fördelat på 66 250 342 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 kronor. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls förväntas minskningsbeslutet verkställas i januari 2024. Med anledning av beslutet om aktiekapitalsminskning beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras i enlighet med nedan.

VD kommenterar

Det tredje kvartalet var händelserikt, utmanande och ger en stark signal om Pharmacolog’s framtid.

Nyemissionen genomfördes framgångsrikt och tillförde oss 16,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader och jag vill än en gång passa på att tacka alla investerare.

Med dessa resurser har vi arbetat intensivt med befintliga och potentiella försäljnings- och samarbetspartners för att ytterligare etablera bolagets produkter på marknaden och öka vår försäljning. Vi har till exempel försökt att lyfta vårt samarbete med BBraun till en överregional nivå, vilket tyvärr inte lyckades. Dessutom introducerades den nyligen lanserade SaaS-modellen för våra produkter på marknaden för att ge ett ytterligare incitament att avsluta pågående försäljningar. Vi har också strävat efter att positivt påverka inkommande order genom försäljningskampanjer.

Trots alla våra ansträngningar och trots att bolagets produkter fungerar felfritt ute på fältet fortsatte tyvärr trenden med svag orderingång under det tredje kvartalet, vilket vi redan observerade under det första halvåret.

Detta återspeglas i koncernens omsättning under tredje kvartalet på 1.361 KSEK jämfört med 3.087 KSEK förra årets tredje kvartal samt koncernens ackumulerade omsättning för perioden januari till september på 7.369 KSEK jämfört med 8.329 KSEK föregående år.

Vi tillskriver detta en kombination av flera faktorer, men i synnerhet den allmänna makroekonomiska situationen, den fortsatta tveksamheten på marknaden på grund av de allmänna ekonomiska utmaningar som hälso- och sjukvårdssystemen står inför samt den synnerligen stora påfrestning som Covid-krisen orsakade för en nischprodukt som Pharmacologs.

Som ett resultat av detta befann sig bolaget i en exceptionell situation som krävde en helt ny bedömning, med hänsyn tagen till alla faktorer och framtida strategiska möjligheter.  Styrelsen och jag, som verkställande direktör, var därför tvungna att reagera med extraordinära åtgärder med hänsyn till bolagets tidsmässiga och finansiella ramar.

Dessa åtgärder har vi nu vidtagit i form av betydande kostnadsreduktioner som, när de får full effekt, kommer att minska rörelsekostnaderna med minst 35% jämfört med rörelsekostnaderna för hela året 2022, vilket motsvarar minst 10 miljoner kronor. Detta åtföljs också av en minskning av personalstyrkan med över 50%. Jag vill här betona att vi fortfarande fullt ut kan stödja våra befintliga kunder.

Efter ytterligare en intensiv genomgång av de strategiska alternativen för Pharmacolog fattade styrelsen slutligen beslutet att genomföra en strategi med huvudmålet att genomföra en industriell eller finansiell försäljning. Denna process pågår nu och Pharmacolog har inlett diskussioner med flera intresserade parter, både på den industriella såväl som den finansiella sidan.

Jag vill betona att det inte har varit lätt att fatta och genomföra dessa beslut. Likväl är bedömningen att åtgärderna representerar den bästa vägen framåt för att säkerställa och bevara de värden som har skapats under åren.

Jag vill också understryka att koncernens likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 10 324 KSEK, varav moderbolagets likvida medel uppgick till 9 352 KSEK. Tidpunkten för de vidtagna åtgärderna har valts med omsorg för att säkerställa de bästa förutsättningarna för ett positivt utfall av den implementerade strategin.

Vårt mål är att göra allt för att de steg vi har tagit ska kunna slutföras framgångsrikt och därmed säkerställa en framtid för de produkter som tagits fram av Pharmacolog och att på bästa möjliga sätt försvara de värden som aktieägarna har tillfört bolaget.

Upsala i november

Lars Gusch, vd

Informationen är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-17 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Q3_Rapport_Pharmacolog_231116