Styrelsen i Pharmacolog beslutar om företrädesemission av units om cirka 19,2 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har idag, med bemyndigande från bolagsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 19,2 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 19,2 MSEK.

Sammanfattning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Pharmacolog cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,1 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 80 procent av Företrädesemissionen.
 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 12 september 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen per unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 3,75 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 14 september 2022 till och med den 28 september 2022.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 19,2 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Pharmacologs mål är att bli marknadsledande inom verktyg för att säkerställa medicineringseffektivitet i individualiserad vård och syftet med Företrädesemissionen är att ytterligare accelerera Bolagets kommersiella aktiviteter samt att investera i egen tillverkning av förbrukningsartiklar. Dels för att förbättra marginalerna, dels för att säkra de större volymer som Pharmacolog förutspår kommer efterfrågas under de kommande åren. Sammanfattningsvis är det i huvudsak inom nedanstående områden Bolaget bedömer att en satsning har stor potential att öka Pharmacologs försäljning samt skapa värde för sina aktieägare på kort och lång sikt.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses disponeras till följande användningsområden:

 • Satsningar på den japanska marknaden
 • Investeringar i egen tillverkning av förbrukningsprodukter
 • Investeringar i antibiotikaprojektet
 • Utveckling av nya partnersamarbeten med QC-programmet
 • Rörelsekapital

Nettolikviden från utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 avses främst disponeras till utökad geografisk närvaro på ytterligare nyckelmarknader där Bolaget avser ingå nya partnersamarbeten.

Villkor för Företrädesemissionen

Pharmacologs styrelse har, med bemyndigande från bolagsstämman den 24 maj 2022, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen per unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 3,75 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 2 562 458 units, motsvarande 5 124 916 aktier av serie B och 2 562 458 teckningsoptioner av serie TO2.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 19,2 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 14 september 2022 till och med den 28 september 2022.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 3 074 949,60 SEK från 9 224 850,00 SEK till 12 299 799,60 SEK och antalet aktier öka med högst 5 124 916 aktier från 15 374 750 aktier till 20 499 666 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 ökar aktiekapitalet med ytterligare 1 537 474,80 SEK och antalet aktier ökar med 2 562 458 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kommer aktiekapitalet att uppgå till 13 837 274,40 SEK och antalet aktier uppgå till 23 062 124 aktier.
 • Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 25,00 procent och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, totalt cirka 11,11 procent.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO2

 • Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 september 2023 till och med den 2 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,6 SEK) och högst 7,50 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B under perioden från och med den 4 oktober 2023 till och med den 18 oktober 2023.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka  19,2 MSEK.
 • Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 11,1 procent.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och lock-up

Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,1 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 80 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av storägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningsurs som motsvarar 85 procent av det volymvägda genomsnittliga priset av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under Företrädesemissionens teckningsperiod, förutsatt att styrelsen bedömer sådan teckningskurs vara marknadsmässig. Avräkningskursen kan dock inte understiga teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Investeringsmemorandum

Ett Investeringsmemorandum kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, http://www.pharmacolog.com

Preliminär tidplan

8 september 2022  Sista handelsdag i Pharmacolog aktier av serie  B inklusive rätt att erhålla uniträtter 
9 september 2022  Första handelsdag i Pharmacolog aktier av serie B exklusive rätt att erhålla uniträtter 
12 september 2022  Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen 
14 september 2022 – 26 september 2022  Handel i uniträtter (UR) på First North Stockholm 
14 september 2022 – 28 september 2022  Teckningsperiod för Företrädesemissionen 
14 september 2022 – vecka 41, 2022  Handel i betalda tecknade units (BTU) på First North Stockholm 
30 september 2022  Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september, kl  08:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release