Teckningsoptioner av serie TO2 har omräknats och teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptionerna i Pharmacolog har fastställts till 0,18 SEK och nyttjandeperioden inleds den 4 oktober 2023.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Pharmacolog i Uppsala AB (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i september 2022. Varje unit bestod av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO2. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 19 september 2023 till och med den 2 oktober 2023. Teckningskursen får dock inte understiga aktiens kvotvärde. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,17 SEK vilket innebär att teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde efter avrundning om 0,18 SEK. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under juli 2023, vars utfall kommunicerades den 11 juli 2023 (”Företrädesemissionen”), har teckningskursen räknats om till 0,18 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,08. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper under perioden från och med den 4 oktober 2023 till och med den 18 oktober 2023.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, https://perpetuamedical.se/.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Bolagets styrelse har i samråd med sina rådgivare genomfört en omräkning enligt de tillämpliga villkoren och då även tagit i beaktande att resultatet ska vara skäligt. Omräkningen har genomförts med beaktande av det högsta antal aktier som kunnat emitteras i Företrädesemissionen ökat med det högsta antal teckningsoptioner av serie TO3 som kunnat emitteras i Företrädesemissionen.

Resultatet av omräkningen till följd av Företrädesemissionen är att varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna 1,08 nya aktier i Bolaget.

Nyttjandeperiod: 4 oktober 2023 – 18 oktober 2023.

Emissionsvolym: 2 049 966 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 2 213 963 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 0,37 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,18 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 13 oktober 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 391 871,45 SEK, från 11 719 858,53 SEK till 12 111 729,98 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 2 213 963 aktier, från 66 213 890 aktier till 68 427 853 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 3,24 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 18 oktober 2023, alternativt avyttras senast den 13 oktober 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: +46 70 223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Pharmacolog i någon jurisdiktion, varken från Pharmacolog eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Release