Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 bestämd till den 9 juli 2020

Tidigare har styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (“Pharmacolog” eller “Bolaget”) meddelat beslutet att vederlagsfritt dela ut teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021.

Den 30 juni offentliggjordes genom ett pressmeddelande att Pharmacolog genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den riktade emissionen medför har styrelsen i Pharmacolog även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhölls i den riktade emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt tilldelas aktieägarna i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO1 har beslutats till den 9 juli 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 7 juli 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av är den 8 juli 2020.

För varje helt sjutal (7) aktier innehavda på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1. Maximalt kan 1 417 671 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras och levereras till befintliga aktieägare. 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 12 SEK och lägst kvotvärdet för Pharmacologs aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021.

Vid maximal tilldelning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Pharmacolog tillföras upp till cirka 33,8 MSEK, beroende på teckningskurs.

Upptagande av teckningsoptioner av serie TO1 till handel

Pharmacolog har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i samband med transaktionen.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.