Bokslutskommuniké Pharmacolog

Delårsrapport januari – december 2017

Fjärde kvartalet 1 oktober 2017 – 31 december 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 382 (14)Tkr. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 593 (-3 598) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,34 (-0,98) kr.

Perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 798 (14)Tkr. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9 650 (-11 132) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,27 (-3,05) kr.


Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Styrelsen antar en ny omarbetad affärsplan som, utöver säker medicinering, även omfattar ett fokus på individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient.
 • Erik Hedlund valdes till styrelsens ordförande i samband med att Gunnar Mattsson avgick ur styrelsen. Mats Högberg tillsattes av styrelsen som VD i februari.
 • Bolaget erhåller sina första beställningar från distributör i Frankrike.
 • Forskningssamarbete angående utveckling av lösning för snabb bedömning av antibiotikakoncentration i blod inleds med Uppsala Universitet.
 • Bolaget tillsätter ny sälj- och marknadschef samt utvecklingschef.
 • Bolagets större aktieägare har säkerställt en kortfristig lånefinansiering på 5,5 MSEK.  
 • Karolinska Universitetssjukhuset genomför klinisk utvärdering av ARM (Advanced Reconstitution Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö.
 •  Bolaget genomför en företrädesemission som tecknades till drygt 150% och tillförde Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader.
 •  Bolaget tecknar en intentionsförklaring om samarbete med större internationell Medtech koncern.
 •  Bolaget bildar ett internationellt konsortium för Eurostarsansökan.
 •  Avtal om utvärdering av DrugLog® i ett Drug Diversion program tecknas med en välrenommerad sjukhuskedja i New York.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Anställning av en erfaren Senior Software Engineer
 • Förhandlingar med internationell MedTech är i slutfas


VD-kommentar

När jag tittar tillbaka på mitt första år som VD för Pharmacolog så kan jag konstatera att Bolaget har utvecklats väl och i enlighet med den plan som vi lade fast i februari 2017; Att utveckla vår affärsidé från att fokusera på säker medicinering till att sträva efter att utveckla lösningar för individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient. Detta har öppnat upp för nya forsknings- och utvecklingsprojekt samt intressanta partnersamarbeten och diskussioner.

Försäljningen för helåret landade på strax under 800 000 kr, strax under våra förväntningar. Anledningen till den något lägre försäljningen är försenade upphandlingar, framförallt på den franska marknaden. Glädjande är att vi ser en ökad efterfrågan och det mycket professionella och långsiktiga säljarbete som våra distributörer utför.

I övrigt har vi fortsatt följa vår plan och jag kan konstatera att vi gjort stora framsteg när det gäller arbetet med att etablera strategiska partners och utveckla en strategi för att närma oss den amerikanska marknaden. Våra förhandlingar med en internationell MedTech koncern är i slutfasen. Målet är att ha avtalet klart under första kvartalet. Vi arbetar också intensivt vidare mot ytterligare etablering i fler länder i Europa.

Utvärderingen av DrugLog vid två separata sjukhus tillhörande samma sjukhuskedja i New York är i skrivande stund inte avslutad men har hittills gått mycket bra. Projektet är mycket spännande och kan, om allt går bra, innebära en fantastisk möjlighet för Bolaget att dels komma in på ett nytt applikationsområde, dels ta ett första steg in på den mycket viktiga amerikanska marknaden.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten utvecklas väl och jag är särskilt stolt över att vi nu inlett nästa fas i vårt antibiotikaprojekt tillsammans med Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet. Projektet syftar till att ta fram en metod för att snabbt och patientnära kunna indikera antibiotika-koncentration i blodet hos patienter som behandlas för svåra infektioner. Målet är att under året ta fram en klinisk prototyp.

Vi bildade också under året ett internationellt konsortium bestående av Universitetet i Lille, Universitets-sjukhuset i Geneve och Munkplast AB, kring en gemensam Eurostarsansökan gällande ett projekt för att utveckla lösningar för adaptiv medicinering med intravenösa läkemedel. Tyvärr blev vår ansökan inte antagen men vi fortsätter arbetet i konsortiet och undersöker andra alternativ till stödfinansiering. 

Arbetet med att certifiera Bolaget i enlighet med ISO 13485 har intensifierats under perioden och vi har under november förstärkt teamet ytterligare i och med anställningen av en QA Assistant. Arbetet under hösten har resulterat i att vi fått vårt kvalitetssystem godkänt av vår Notified Body och planerar att genomföra en certifierings audit under första halvan av 2018.

Den företrädesemission vi genomförde under oktober månad blev mycket lyckad och tecknades till 150%. Det var glädjande att notera det mycket stora intresset i att deltaga i emissionen bland både befintliga och nya aktieägare. Ett starkt engagemang och förtroende för vår verksamhet ger oss de förutsättningar vi behöver för att genomföra de satsningar vi kommunicerat.

Pharmacolog är ett unikt bolag inriktat på att effektivisera användningen av intravenösa läkemedel. Det är ett angeläget och viktigt område att utveckla då det behövs nya lösningar och system för att kunna erbjuda verklig individualiserad vård till varje enskild patient. Vi ser också tydliga tecken på att myndigheter, inte bara i Sverige utan även i resten av Europa, lägger mer och mer fokus på patientsäker medicinering. Behovet av förbättrade rutiner och system för att säkerställa säker och optimal medicinering är påtagligt, något som leder till ökad efterfrågan på system och lösningar. Jag är därför mycket entusiastisk och glad över att få vara med och leda ett enastående team i en gemensam strävan att förbättra vård- och livskvalitet hos svårt sjuka patienter.

Uppsala i februari 2018
Mats Högberg, VD i Pharmacolog


För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.