Delårsrapport januari-juni 2017

Andra kvartalet 1 april 2017 – 30 juni 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 352 (0)Tkr. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 438 (-2 794) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,64 (-0,77) kr.

Första halvåret 1 januari 2017 – 30 juni 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 396 (0)Tkr. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5081 (-5 170) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,32 (-1,42) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • DrugLog® version 4.2 lanseras i samband med EAHP (European Association of Hospital Pharmacy) i Cannes
 • Styrelsen antar en ny utvecklad affärsplan som, utöver säker medicinering, även omfattar ett fokus på individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient.
 • Erik Hedlund valdes till styrelsens ordförande i samband med att Gunnar Mattsson avgick ur styrelsen. Mats Högberg tillsattes av styrelsen som VD i februari
 • Bolaget erhåller första beställning från distributör i Frankrike
 • Forskningssamarbete angående utveckling av lösning för snabb bedömning av antibiotikakoncentration i blod inleds med Uppsala Universitet.
 • Bolaget tillsätter ny sälj- och marknadschef samt utvecklingschef
 • Bolagets större aktieägare har säkerställt en kortfristig lånefinansiering på 5,5 MSEK.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Karolinska Universitetssjukhuset kommer med medel från SLL Innovation att bedriva ett 6 månaders projekt i syfte att testa ARM (Advanced Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö.
 • Pharmacolog AB (publ.) har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för bolagets aktie.


Kommentar från VD Mats Högberg:

Efter att ha avslutat första halvåret 2017 kan vi konstatera att vi i det stora hela följer den plan vi lade fast när jag tillträdde som VD i februari tidigare i år. Bolaget har börjat generera intäkter och vi erhöll i maj första beställningen på DrugLog® från vår distributör Pharmed SAM för placering hos en kund i Frankrike. Försäljningen för halvåret landade på strax under 400 000 SEK. Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på DrugLog® och ser fram emot ett spännande andra halvår.

Utöver att generera intäkter har Bolaget under perioden stärkt upp organisationen och knutit till sig viktiga resurser inom utveckling och marknad. Kent Öbrink började den 1/6 och har lång erfarenhet av att arbeta med ny innovativ medicinsk teknik på en internationell marknad och förstärker våra möjligheter att snabbare nå ut på den västeuropeiska marknaden, med omedelbart fokus mot England, Tyskland och Norden. Jörgen Höjdmo som tillträdde som utvecklingschef den 1 april har en unik kunskap inom analysteknik och produktutveckling.

I förra kvartalsrapporten nämnde jag också Universitetssjukhuset i Lille fortsätter sina kliniska studier med användning av DrugLog® under kirurgiska operationer. Arbetet har fortgått framgångsrikt under våren och sommaren och vi hoppas få ta del av resultaten under hösten. I reda pengar är samarbetet av mindre betydelse men resultatet av sjukhusets forskningsrapport har potentialen att öppna upp ett nytt och mycket intressant affärssegment för DrugLog®.

Utvecklingsarbetet med att ta fram ett kommersiellt system för att stödja sjukvården vid beredning av läkemedel till barn pågår enligt plan. Det tidigare samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset gällande integrationen av DrugLog® mot ePed, det nationella informationssystemet installerat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har gått in i nästa fas. Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset kommer med medel från SLL Innovation att bedriva ett 6 månaders projekt i syfte att testa ARM (Advanced Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö. Projektet löper året ut och omfattar hyra av två DrugLog system.

I slutet av ingick vi också ytterligare ett mycket intressant projekt tillsammans med forskare vid Uppsala Universitet kring användning av antibiotika. Samarbetet kommer att pågå fram till december 2017 med målet att ta fram en metod för att snabbt och patientnära kunna bestämma antibiotikakoncentration i blodet hos patienter som behandlas för svåra infektioner. Även om vi befinner oss i tidig fas så ser det mycket lovande ut. Då det idag helt saknas system för att snabbt kunna få en indikation på antibiotikakoncentrationen är efterfrågan på en sådan lösning mycket stor. Vi bedömer att en produkt inom detta område kan nå en mycket snabb marknadsacceptans.

Två ytterligare fokusområden för bolaget är arbetet med att etablera strategiska partners samt utreda lämpliga strategier för att introducera Bolaget och DrugLog® på den amerikanska marknaden

Pharmacolog är ett unikt bolag inriktat på att effektivisera användningen av intravenösa läkemedel. Det är ett angeläget och viktigt område att utveckla då det behövs nya lösningar och system för att kunna erbjuda verklig individualiserad vård till varje enskild patient. Bolaget har kommit en bra bit på väg mot målet. Men även om mycket arbete återstår, följer vi i stora drag den plan som presenterades i samband med noteringen på Aktietorget och jag ser framemot ett mycket intressant och givande 2017.  

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt identitet och rätt koncentration. Pharmacolog’s långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. 

BOLAGETS UTVECKLING

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0. Lanseringen av bolagets första produkt utgjorde en av anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget. Syftet var framförallt att via en emission ta in kapital för att stärka upp organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella marknaden.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Pharmacolog har idag referenskunder i Sverige, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

Bolaget har idag tre fast anställda och sju ytterligare experter knutna till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har erhållit en positiv granskningsrapport, som konstaterar att patentansökningen uppvisar nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Pharmacolog har för avsikt att gå vidare med patentansökan i flera länder.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® har utvecklats under 2016 och 2017. Den nya plattformen är i funktionalitet i stort sett identisk med den gamla, men är designad med en modern arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling, som underlättar för insamling och lagring av data samt vid integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklas också ett nytt användargränssnitt med modernt utseende. Lansering genomfördes under första kvartalet 2017.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp, som integrerar DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner, för validering av alla beredningar av flytande läkemedel vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Samarbetet har avslutats med gott resultat och bolaget har initierat arbetet med att vidareutveckla prototypen till en kommersiell produkt.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer. Erik Hedlund har den 16 februari även tagit över som ny styrelseordförande. Tidigare ordföranden Gunnar Mattsson har i samband med detta valt att lämna styrelsen.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017 beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacolog’s första produkt DrugLog® har visat, att bolaget är på rätt väg.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under kvartalet på 352 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under april till juni uppgår till 339 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -2 438 (-2 794) Tkr. Resultatförändringen beror till stor del av att bolaget inte längre aktiverar kostnader för arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av aktiveringen. Dessutom har bolaget idag 2 anställda och personalkostnaderna för första halvåret uppgår till 1 675 (1 689) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2017 uppgick bolagets likvida medel till 2 847 (5 649) Tkr. Soliditeten var negativ (64,1%). Bolagets eget kapital uppgick till -1 326 (7 323) Tkr.

Bolagets eget kapital per den 30 juni 2017 är negativt Som tidigare meddelats har bolagets kortfristiga lånefinansiering om 5,5 MSEK säkerställts av bolagets större aktieägare. Genom att dessa utfärdat en kapitaltäckningsgaranti föreligger inte skyldighet för bolaget att nu upprätta kontrollbalansräkning.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -5 787 (-4 736) Tkr.

Bolaget hade 552 aktieägare per den 30 juni 2017. Vilket är 18 färre än vid utgången av år 2016.

Aktiekapitalet är 1 178 799:90 kronor. Antalet aktier uppgår till 3 929 333.  

Investeringar

Under det andra kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (307) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 120 (28) Tkr.  

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-01-01 1 816 865
Nyemission 2015-03-23      12 150
Utgående antal 2015-03-31 1 829 015


Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2016-03-31 2 452 889


Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333


Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-06-30 3 929 333

Optioner 

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Varje enskild option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, efter omräkning för företrädesoptionen, till nyteckning av en 1,098 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 32,79 kronor per aktie.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2016 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför listningen på Aktietorget. 

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – september 2017                        15 november 2017

Bokslutskommuniké 2017                                             14 februari 2018

Uppsala den 29 augusti 2017

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf.)                                                                            Hans Dahlin

Olle Johansson                                                                                  Mats Högberg (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 0705-46 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.pharmacolog.se/investor-relations/financial-reports/ 

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Ekeby bruk

752 75 Uppsala

Telefon: +46 18 50 01 01

E-post: info@pharmacolog.se

Hemsida: http://www.pharmacolog.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.