Delårsrapport januari-mars 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 44 (0)Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 643 (-2 376) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,68 (-0,98) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Universitetssjukhuset i Freiburg ingick avtal beträffande DrugLog®
 • DrugLog® version 4.2 lanseras i samband med EAHP (European Association of Hospital Pharmacy) i Cannes
 • Styrelsen antar en ny utvecklad affärsplan som, utöver säker medicinering, även omfattar ett fokus på individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient.
 • Erik Hedlund valdes till styrelsens ordförande i samband med att Gunnar Mattsson avgick ur styrelsen.
 • Mats Högberg tillsattes av styrelsen som VD i februari

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Jörgen Höjdmo tillsätts som utvecklingschef.
 • Kent Öbrink tillsätts som sälj- och marknadschef
 • Bolaget har erhållet ett banklån motsvarande 5,5 MSEK som garanterats av de åtta största ägarna.

Kommentar från VD Mats Högberg:

Efter ett händelserikt första kvartal står bolaget starkt och väl förberett att under verksamhetsåret genomföra planerade aktiviteter. Efterfrågan ökar på vår DrugLog® och intresset på den europeiska apotekare konferensen, EAHP, var avsevärt större än året innan. Nytt för i år var också det stora intresse som både vi som bolag, men också DrugLog, rönte från större internationellt kommersiella aktörer.

Sedan vi ingick ett formellt avtal med Pharmed SAM om distribution i Frankrike, Tyskland och Storbritannien har arbetet med att introducera DrugLog på respektive marknad gått framåt. Längst har man kommit på den Fransktalande marknaden där responsen från marknaden varit mycket positiv och vi har en väl utvecklad pipeline med prospekts som vi tillsammans med Pharmed bearbetar. Värt att nämna är också att Universitetssjukhuset i Lille fortsätter sina kliniska studier med användning av DrugLog® under kirurgiska operationer. I reda pengar är samarbetet av mindre betydelse men resultatet av sjukhusets forskningsrapport har potentialen att öppna upp ett nytt och mycket intressant affärssegment för DrugLog®.

I Tyskland etablerade vi snabbt två viktiga testinstallationer som fortfarande pågår men där första indikationerna är mycket positiva. Vi hoppas kunna slutföra dessa testinstallationer under andra kvartalet och har goda förhoppningar om att dessa skall leda till permanenta installationer. Parallellt med detta arbetar vi genom vår distributör med att bearbeta denna viktiga marknad.

När det gäller Storbritannien är vi i uppstartsfasen av på vår marknadsintroduktion. Utbildning av distributören slutfördes under mars månad och vi ser redan resultat av utökad marknadsaktivitet.

Bearbetningen av den svenska och nordiska marknaden fortgår med egna resurser. Marknaden för sjukhusapotek i Sverige är för närvarande under omvandling i och med att fler och fler landsting planerar ta tillbaka cellgiftsproduktionen i egen regi. Det innebär en viss avvaktan på marknaden men samtidigt förändring som öppnar upp för möjligheter att införa nya förbättrade rutiner. Parallellt har intresset för DrugLog ökat från pediatriska vårdavdelningar så vi avser att under året utöka våra marknadsaktiviteter mot det segmentet.

Under perioden har vi lanserat en förbättrad version av DrugLog® mjukvaran, version 4.2. Den nya versionen har fått mycket positiv respons från såväl existerande som nya kunder. Mjukvaran förenklar ytterligare användningen av DrugLog samtidigt som den gör det enklare för våra egen personal att utföra service och support på systemet.

Bolaget har också under perioden påbörjat utvecklingsarbetet med att ta fram ett kommersiellt system för att stödja sjukvården vid beredning av läkemedel till barn. Systemet kommer att baseras på resultatet av det samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Pharmacolog har bedrivit under 2016.

På forskningssidan driver vi ett antal mycket intressanta projekt som ännu är i tidig fas men där vi hoppas kunna offentliggöra mer information längre fram. Projekten ligger helt inom vår mission och kommer, om de faller väl ut, att innebära ett stort steg mot en effektivare medicinering och säkrare hantering av intravenösa läkemedel.

Sedan jag tillträdde som VD har fokus varit att stärka upp organisationen genom att knyta upp viktiga resurser inom utveckling och marknad. Det är därför mycket glädjande vi knutit två mycket kompetenta medarbetare till bolaget. Jörgen Höjdmo som utvecklingschef och Kent Öbrink som sälj- och marknadschef. Jörgen har varit involverad i bolaget sedan starten och har en unik kompetens inom området. Kent, med sin långa erfarenhet från att arbeta med försäljning av innovativ teknik i mindre och medelstora företag på en internationell marknad, kommer att vara ett mycket värdefullt tillskott till vårt expertteam.

Pharmacolog är ett unikt bolag inriktat på att effektivisera användningen av intravenösa läkemedel. Det är ett angeläget och viktigt område att utveckla då det behövs nya lösningar och system för att kunna erbjuda verklig individualiserad vård till varje enskild patient. Bolaget har kommit en bra bit på väg mot målet. Men även om mycket arbete återstår, följer vi i stora drag den plan som presenterades i samband med noteringen på Aktietorget och jag ser framemot ett mycket intressant och givande 2017.

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt identitet och rätt koncentration. Pharmacolog’s långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

BOLAGETS UTVECKLING

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla DrugLog-teknologin till tekniska och kliniska prototyper som testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog 3.0, vilket utgjorde en av anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget för att stärka upp organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella marknaden.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats.

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet genom ett avtal som löper tills vidare.

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Pharmacolog har idag referenskunder i Sverige, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

Bolaget har idag tre fast anställda och sju ytterligare experter knutna till utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis.

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har erhållit en positiv granskningsrapport, som konstaterar att patentansökningen uppvisar nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Pharmacolog har för avsikt att gå vidare med patentansökan i flera länder.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® har utvecklats under 2016. Den nya plattformen är i funktionalitet i stort sett identisk med den gamla, men är designad med en modern arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling, som underlättar för insamling och lagring av data samt vid integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklas också ett nytt användargränssnitt med modernt utseende. Lansering genomfördes under första kvartalet 2017.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp, som integrerar DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner, för validering av alla beredningar av flytande läkemedel vid Astrid Lindrgrens barnsjukhus. Samarbetet har avslutats med gott resultat och bolaget har initierat arbetet med att vidareutveckla prototypen till en kommersiell produkt.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer. Erik Hedlund har den 16 februari även tagit över som ny styrelseordförande. Tidigare ordföranden Gunnar Mattsson har i samband med detta valt att lämna styrelsen.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under perioden på 44 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till mars uppgår till 338 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -2 643 (-2 376) Tkr. Resultatförändringen beror till stor del av att bolaget inte längre aktiverar kostnader för arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av aktiveringen. Dessutom har bolaget idag tre anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 644 (753) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 mars 2017 uppgick bolagets likvida medel till 560 (2 197) Tkr. Soliditeten var 21,4 (41,0) %. Bolagets eget kapital uppgick till 1 173 (3 138) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -2 744 (-1 536) Tkr.

Under perioden har en riktad nyemission slutförts som inbringade 2,5 Mkr.

Bolaget hade 557 aktieägare per den 31 mars 2017. Vilket är 13 färre än vid utgången av år 2016.

Aktiekapitalet är 1 178 799:90 kronor. Antalet aktier uppgår till 3 929 333.  

Investeringar

Under det första kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 122 (180) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 121 (143) Tkr.

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier sedan introduktionen på Aktietorget

Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2016-03-31 2 452 889


Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333


Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-03-31 3 929 333

Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Varje enskild option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, efter omräkning för företrädesemissionen, till nyteckning av 1,098 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 32,79 kronor per

aktie.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2016 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför listningen på Aktietorget.

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – juni 2017                                 29 augusti 2017

Delårsrapport januari – september 2017                        15 november 2017

Bokslutskommuniké 2017                                             14 februari 2018

Uppsala den 3 maj 2017

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf.)                                                                            Hans Dahlin

Olle Johansson                                                                                     Mats Högberg (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 070-546 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.pharmacolog.se/investor-relations/financial-reports/

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Ekeby bruk

752 75 Uppsala

Telefon: +46 18 50 01 01

E-post: info@pharmacolog.se

Hemsida: http://www.pharmacolog.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.